ASUS A4110 user manual download (Page 9 of 66)

Languages: Czech
Pages:66
Description:ASUS A4110 user’s manual for Czech
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 66
Bezpečnostní zásady
Tento počítač ASUS All-in-One PC byl zkonstruován a otestován,
aby splňoval nejaktuálnější bezpečnostní normy pro technologii ±T.
Pro zajištění bezpečnosti je však nutné, abyste si přečetli následující
bezpečnostní instrukce.
Instalace systému
Před používáním počítače si přečtěte a dodržujte veškeré pokyny v
dokumentaci.
Tento počítač nepoužívejte v blízkosti vody nebo zdroje tepla,
například radiátoru.
Tento počítač umístěte na stabilní povrch.
Otvory ve skříni slouží k větrání. Tyto otvory neucpávejte ani
nezakrývejte. Okolo počítače zajistěte dostatečný prostor pro
větrání. Do větracích otvorů počítače nezasunujte žádné předměty.
Tento produkt používejte v prostředí s okolní teplotou mezi 0˚C až
40˚C.
Používáte-li prodlužovací kabel, ujistěte se, že celkové množství
proudu odebírané zařízeními připojenými k prodlužovacímu
kabelu nepřekročí maximální hodnotu pro daný kabel.
Péče během používání
Na napájecí kabel nestoupejte ani nepokládejte žádné předměty.
Zabraňte potřísnění počítače vodou nebo jinými tekutinami.
Počítačem stále prochází malé množství elektrického proudu, i když
je vypnutý. Před čistěním počítače vždy odpojte veškeré napájecí,
modemové a síťové kabely z elektrických zásuvek.
ASUS All-in-One PC
9
Sample
This manual is suitable for devices