ASUS A4110 user manual download (Page 62 of 66)

Languages: Czech
Pages:66
Description:ASUS A4110 user’s manual for Czech
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 62 of 66
Splnění globálních ekologických předpisů a
prohlášení
Společnost ASUS se řídí principy ekologického návrhu a výroby
produktů a zajišťuje splnění globálních ekologických předpisů ve všech
fázích životního cyklu produktů ASUS. Společnost ASUS kromě toho
také zveřejňuje relevantní informace v souladu s požadavky předpisů.
Více se o povinně zveřejňovaných informacích dozvíte na http://csr.asus.
com/english/Compliance.htm. ASUS plní tyto požadavky:
Prohlášení o materiálech dle japonské normy JIS-C-0950
Evropské předpisy REACH SVHC
Korejské předpisy RoHS
REACH
V rámci shody s regulatorní platformou REACH (Registration, Evaluation,
Authorisation, and Restriction of Chemicals (registrace, hodnocení,
povolování a omezování chemických látek) byl zveřejněn seznam
chemických látek přítomných v našich produktech na webu ASUS
Recyklace ASUS / Služby zpětného odběru
ASUS provozuje program recyklace a zpětného odběru založené na naší
snaze maximálně chránit životní prostředí. Věříme, že má smysl nabízet
řešení umožňující zodpovědnou recyklaci našich produktů, baterií,
dalších součástí a obalových materiálů. Podrobné informace o recyklaci
v různých regionech najdete na
ASUS All-in-One PC
62
Sample
This manual is suitable for devices