ASUS A4110 user manual download (Page 61 of 66)

Languages: Czech
Pages:66
Description:ASUS A4110 user’s manual for Czech
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 61 of 66
NEROZEBÍREJTE
Záruka se nevztahuje na výrobky, které
byly ze strany uživatelů rozmontovány.
Upozornění ohledně lithium-iontové baterie
POZOR
: Nebezpečí výbuchu při chybné výměně baterie.
Nahraďte jen stejným nebo ekvivalentním typem doporučeným
výrobcem. Použité baterie zlikvidujte podle pokynů výrobce.
Žádné vystavení tekutinám
NEVYSTAVUJTE ani nepoužívejte blízko tekutin, deště nebo
vlhkosti. Tento výrobek není odolný vůči vodě ani oleji.
Tento symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách znamená,
že výrobek (elektrická, elektronická zařízení a kno²íkové
baterie s obsahem rtuti) by se neměl vyhazovat do
komunálního odpadu. Ověřte si lokální předpisy pro likvidaci
elektronických výrobků.
NEVHAZUJTE baterii do komunálního odpadu. Symbol
přeškrtnuté popelnice s kolečky ukazuje, že tato baterie nesmí
být likvidována společně s komunálním odpadem.
ASUS All-in-One PC
61
Sample
This manual is suitable for devices