ASUS A4110 user manual download (Page 53 of 66)

Languages: Czech
Pages:66
Description:ASUS A4110 user’s manual for Czech
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 53 of 66
ASUS All-in-One PC
53
Kapitola 4: Obnova systému
Vstup do nastavení BIOS
B±OS (Basic ±nput and Output System) ukládá nastavení hardwaru
potřebná ke spuštění PC.
Za obvyklých okolností zajistí výchozí nastavení B±OSu optimální výkon.
Výchozí nastavení B±OSu neměňte, kromě níže uvedených případů:
Zobrazení chybového hlášení při spuštění systému, vyžadujícího
vstup do Nastavení B±OSu.
±nstalace nové komponenty systému, vyžadující nastavení nebo
aktualizaci B±OSu.
VAROVÁNÍ!
Nesprávná nastavení B±OSu mohou vést k nestabilitě nebo
selhání startu systému. Silně doporučujeme zasahovat do nastavení B±OSu
jen s pomocí kvaliIkovaného servisního technika.
Rychlý vstup do BIOSu
Pokyny při přístup do systému B±OS:
Pokud je All-in-One PC vypnuto, stiskněte tlačítko napájení na
nejméně čtyři (4) sekundy a dostanete se přímo do B±OSu.
Stisknutím vypínače zapněte přístroj ASUS All-in-One PC a během
testu POST stiskněte klávesu <F2> nebo <Del>.
POZNÁMKA:
POST (Power-On Self Test) je série softwarem řízených
diagnostických testů, které proběhnou při zapnutí All-in-One PC.
Sample
This manual is suitable for devices