ASUS A4110 user manual download (Page 27 of 66)

Languages: Czech
Pages:66
Description:ASUS A4110 user’s manual for Czech
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 27 of 66
ASUS All-in-One PC
27
Zapnutí All-in-One PC
Připojte dodaný napájecí adaptér k zásuvce
DC IN
na zadním panelu
(1 a 2) a potom stisknutím
Power button (vypínače)
na horní straně
zadního panelu (3) zařízení All-in-One PC zapněte systém.
POZNÁMKA:
podrobnosti o vypnutí All-in-One PC viz sekce
Vypnutí
ASUS All-in-One PC
pod
Práce s Windows® 10
.
VAROVÁNÍ!
NEPرPOJUJTE napájecí adaptér k elektrické zásuvce
střídavého napájení před připojením zástrčky stejnosměrného napájení k
systému. V opačné případě může dojít k poškození napájecího adaptéru.
Sample
This manual is suitable for devices