ASUS A4110 user manual download (Page 2 of 66)

Languages: Czech
Pages:66
Description:ASUS A4110 user’s manual for Czech
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 2 of 66
Informace o autorských právech
Žádná část této příručky, včetně výrobků a softwaru v příručce popsaných, nesmí být reprodukována,
přenesena, přepsána, uložena v systému pro ukládání dat, ani přeložena do žádného jazyka v žádné
podobě a žádným způsobem, kromě dokumentace uložené kupujícím pro účel zálohování, bez
písemného souhlasu Irmy. ASUSTeK COMPUTER ±NC. (“ASUS”).
ASUS POSKYTUJE TUTO PŘÍRUČKU “TAK, JAK JE”, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOL± DRUHU, AŤ VÝSLOVNÉ NEBO
VYPLÝVAJÍCÍ, VČETNĚ, ALE N±KOL± JEN, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK PRODEJNOST±
A VHODNOST± PRO URȱTÝ ÚČEL. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE F±RMA ASUS, JEJÍ ŘED±TELÉ, VEDOUCÍ
PRACOVNÍC±, ZAMĚSTNANC± AN± ZÁSTUPC± ODPOVÍDAT ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NAHOD±LÉ
NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ ZA ZTRÁTU Z±SKŮ, ZTRÁTU PODN±KATELSKÉ PŘÍLEŽ±TOST±, ZTRÁTU
POUŽ±TELNOST± ȱ ZTRÁTU DAT, PŘERUŠENÍ PODN±KÁNÍ A PODOBNĚ), ± KDYŽ BYLA F±RMA ASUS
UPOZORNĚNA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD ZPŮSOBENÝCH JAKOUKOL±V VADOU V TÉTO PŘÍRUČCE
NEBO VE VÝROBKU.
Výrobky a názvy Irem v této příručce mohou, ale nemusí být obchodními známkami nebo copyrighty
příslušných Irem, a používají se zde pouze pro identiIkaci a objasnění a ve prospěch jejich majitelů, bez
záměru poškodit cizí práva.
TECHN±CKÉ ÚDAJE A ±NFORMACE OBSAŽENÉ V TÉTO PŘÍRUČCE JSOU POSKYTNUTY JEN PRO ±NFORMAC±,
MOHOU SE KDYKOL±V ZMĚN±T BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ, A NEMĚLY BY BÝT POVAŽOVÁNY
ZA ZÁVAZEK F±RMY ASUS. ASUS NEODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNÉ CHYBY A NEPŘESNOST±, KTERÉ SE MOHOU
OBJEV±T V TÉTO PŘÍRUČCE, VČETNĚ VÝROBKŮ A SOFTWARU V PŘÍRUČCE POPSANÝCH.
Copyright © 2015 ASUSTeK COMPUTER ±NC. Všechna práva vyhrazena.
Omezení odpovědnosti
Mohou nastat takové okolnosti, že v důsledku selhání ze strany Irmy ASUS nebo z jiné odpovědnosti
budete mít právo na náhradu škody od Irmy ASUS. V každém takovém případě, bez ohledu na důvod,
pro který máte právo požadovat náhradu od Irmy ASUS, nebude ASUS odpovídat za víc než za škody
kvůli zranění (včetně smrti) a poškození nemovitostí a hmotného osobního majetku; nebo jakékoliv
skutečné a přímé škody v důsledků opomenutí nebo neplnění zákonných povinností dle této záruky, až
do výše ceníkové smluvní ceny každého výrobku.
Firma ASUS bude odpovědná nebo vás odškodní jen za ztrátu, škody nebo reklamace na základě této
smlouvy, přečinu nebo porušení cizích práv dle této záruky.
Toto omezení se vztahuje i na dodavatele a prodejce Irmy ASUS. To je maximum, za které jsou Irma
ASUS, její dodavatelé a váš prodejce kolektivně odpovědní.
ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEBUDE F±RMA ASUS ODPOVÍDAT ZA NÁSLEDUJÍCÍ: (1) NÁROKY/ŽALOBY
TŘETÍCH STRAN NA VÁS KVŮL± ZTRÁTÁM; (2) ZTRÁTU NEBO POŠKOZENÍ VAŠ±CH ZÁZNAMŮ NEBO DAT
(3) ZVLÁŠTNÍ, NAHOD±LÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY NEBO JAKÉKOL±V EKONOM±CKÉ NÁSLEDNÉ ŠKODY
(VČETNĚ ZTRÁTY Z±SKU NEBO ÚSPOR), DOKONCE ± KDYŽ BY ASUS BYL UPOZORNĚN NA MOŽNOST
TAKOVÝCH ŠKOD.
Servis a podpora
Navštivte náš web podporující více jazyků
CZ11007
První vydání
Listopad 2015
ASUS All-in-One PC
2
Sample
This manual is suitable for devices