ASUS A4110 user manual download (Page 2 of 66)

Languages: Thai
Pages:66
Description:ASUS A4110 user’s manual for Thai
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 2 of 66
ข้
อมู
ลลิ
ขสิ
ทธิ์
ห้
ามทำ
าซ้
า ส่
งต่
อ คั
ดลอก เก็
บในระบบที่
สามารถเรี
ยกกลั
บมาได้
หรื
อแปลส่
วนหนึ่
งส่
วนใดของคู่
มื
อฉบั
นี้
เป็
นภาษาอื่
น ซึ่
งรวมถึ
งผลิ
ตภั
ณฑ์
และซอฟต์
แวร์
ที่
บรรจุ
อยู่
ภายใน ยกเว้
นเอกสารที่
ผู้
ซื้
เก็
บไว้
เพื่
อจุ
ดประสงค์
ในการส
ารองเท่
านั้
น โดยไม่
ได้
รั
บความยิ
นยอมเป็
นลายลั
กษณ์
อั
กษรอย่
างชั
ดแจ้
งจาก
ASUSTeK
COMPUTER
INC.
(
ASUS
)
ASUS
ให้
คู่
มื
อฉบั
บนี้
“ในลั
กษณะที่
เป็
น” โดยไม่
มี
การรั
บประกั
นใดๆ ไม่
ว่
าจะโดยชั
ดแจ้
งหรื
อโดยนั
ซึ่
งรวมถึ
งแต่
ไม่
ากั
ดอยู่
เพี
ยงการรั
บประกั
น หรื
อเงื่
อนไขของความสามารถเชิ
งพาณิ
ชย์
หรื
อความ
เข้
ากั
นได้
าหรั
บวั
ตถุ
ประสงค์
เฉพาะ ไม่
ว่
าจะในกรณี
ใดๆ ก็
ตาม
ASUS
กรรมการ เจ้
าหน้
าที่
พนั
กงาน
หรื
อตั
วแทนของบริ
ษั
ท ไม่
ต้
องรั
บผิ
ดชอบต่
อความเสี
ยหายที่
เกิ
ดขึ้
นโดยอ้
อม โดยกรณี
พิ
เศษ โดยไม่
ได้
ตั้
งใจ
หรื
อความเสี
ยหายจากผลกระทบที่
ตามมา
(
รวมถึ
งความเสี
ยหายจากการสู
ญเสี
ยก
าไร การขาดทุ
นของธุ
รกิ
การสู
ญเสี
ยการใช้
งานหรื
อข้
อมู
ล การหยุ
ดชะงั
กของธุ
รกิ
จ และอื่
นๆ ในลั
กษณะเดี
ยวกั
นนี้
)
แม้
ว่
ASUS
จะได้
รั
บทราบถึ
งความเป็
นไปได้
ของความเสี
ยหายดั
งกล่
าว อั
นเกิ
ดจากข้
อบกพร่
องหรื
อข้
อผิ
ดพลาดในคู่
มื
อหรื
ผลิ
ตภั
ณฑ์
นี้
ผลิ
ตภั
ณฑ์
และชื่
อบริ
ษั
ทที่
ปรากฏในคู่
มื
อนี้
อาจเป็
น หรื
อไม่
เป็
นเครื่
องหมายการค้
าจดทะเบี
ยน
หรื
อลิ
ขสิ
ทธิ์
ของบริ
ษั
ทที่
เป็
นเจ้
าของ และมี
การใช้
เฉพาะสำ
าหรั
บการอ้
างอิ
หรื
ออธิ
บายเพื่
อประโยชน์
ของเจ้
าของเท่
านั้
น โดยไม่
มี
เจตนาในการละเมิ
ดใดๆ
ข้
อก
าหนดและข้
อมู
ลต่
างๆ ที่
ระบุ
ในคู่
มื
อฉบั
บนี้
เป็
นเพี
ยงข้
อมู
ลเพื่
อการใช้
งานเท่
านั้
น และอาจมี
การแก้
ไข
เปลี่
ยนแปลงเมื่
อใดก็
ได้
โดยไม่
ต้
องแจ้
งให้
ทราบ จึ
งไม่
ควรถื
อเป็
นภาระผู
กพั
นของ
ASUS
ASUS
ไม่
ขอรั
บผิ
ดชอบหรื
อรั
บผิ
ดต่
อข้
อผิ
ดพลาด หรื
อความไม่
ถู
กต้
องใดๆ ที่
อาจเกิ
ดขึ้
นในคู่
มื
อฉบั
บนี้
รวมทั้
งผลิ
ตภั
ณฑ์
และซอฟต์
แวร์
ที่
ระบุ
ในคู่
มื
อด้
วย
ลิ
ขสิ
ทธิ์
ถู
กต้
อง ©
2015
ASUSTeK
COMPUTER
INC.
สงวนลิ
ขสิ
ทธิ์
ข้
อจ
�กั
ดคว�มรั
บผิ
ดชอบ
อาจมี
เหตุ
การณ์
บางอย่
างเกิ
ดขึ้
นเนื่
องจากความผิ
ดในส่
วนของ
ASUS
หรื
อความรั
บผิ
ดชอบอื่
คุ
ณมี
สิ
ทธิ์
ที่
จะเรี
ยกร้
องค่
าเสี
ยหายจาก
ASUS
ได้
ในกรณี
ดั
งกล่
าวไม่
ว่
าคุ
ณจะมี
สิ
ทธิ์
เรี
ยกร้
อง
ค่
าเสี
ยหายจาก
ASUS
หรื
อไม่
แต่
ASUS
จะรั
บผิ
ดชอบต่
อความเสี
ยหายที่
เกิ
ดจากอาการบาดเจ็
บทางร่
างกาย
(
รวมถึ
งการเสี
ยชี
วิ
)
และความเสี
ยหายต่
ออสั
งหาริ
มทรั
พย์
และสั
งหาริ
มทรั
พย์
ส่
วนตั
ว หรื
อความเสี
ยหายที่
เกิ
ดขึ้
นจริ
งและเกิ
ดโดยตรงอื่
นๆ อั
นเป็
นผลมาจากการละเว้
น หรื
อไม่
สามารถปฏิ
บั
ติ
หน้
าที่
ได้
ตามกฎหมาย
ภายใต้
เงื่
อนไขการรั
บประกั
น ไม่
เกิ
นกว่
าราคาของผลิ
ตภั
ณฑ์
แต่
ละชิ้
นที่
ระบุ
ไว้
ในสั
ญญา
ASUS
จะรั
บผิ
ดชอบหรื
อชดใช้
ค่
าสู
ญเสี
ย ค่
าเสี
ยหาย หรื
อกรณี
เรี
ยกร้
องต่
างๆ ตามสั
ญญา การละเมิ
หรื
อการฝ่
าฝื
น ที่
เกิ
ดขึ้
นภายใต้
เงื่
อนไขการรั
บประกั
นนี้
เท่
านั้
ข้
อจ
ากั
ดนี้
ยั
งใช้
กั
บผู้
าหน่
ายและร้
านค้
าปลี
กของ
ASUS
ด้
วย ถื
อเป็
นความรั
บผิ
ดชอบสู
งสุ
ดร่
วมกั
นของ
ASUS
ผู้
ขาย และผู้
าหน่
ายสิ
นค้
ไม่
ว่
าอย่
างไรก็
ตาม
ASUS
จะไม่
รั
บผิ
ดชอบในกรณี
ต่
อไปนี้
:
(1)
การเรี
ยกร้
องความเสี
ยหายของบุ
คคลที่
สาม
จากคุ
(2)
การสู
ญเสี
ย หรื
อความเสี
ยหายของบั
นทึ
กหรื
อข้
อมู
ลของคุ
ณ หรื
(3)
ความเสี
ยหายที่
เกิ
ดขึ้
ในกรณี
พิ
เศษ โดยไม่
ได้
ตั้
งใจ หรื
อโดยอ้
อม หรื
อความเสี
ยหายที่
เกิ
ดจากผลกระทบที่
ตามมาทางเศรษฐกิ
(
รวมถึ
งการสู
ญเสี
ยก
าไรหรื
อเงิ
นสะสม
)
แม้
ว่
ASUS
ผู้
าหน่
าย หรื
อร้
านค้
าจะรั
บทราบถึ
งความเป็
ไปได้
ที่
อาจเกิ
ดขึ้
นก็
ตาม
บริ
ก�รและก�รสนั
บสนุ
เยี่
ยมชมเว็
บไซต์
ที่
มี
เนื้
อหาหลายภาษาของเราที่
http:
//
support
.
asus
.
com
TH11007
ฉบั
บพิ
มพ์
ครั้
งแรก
พฤศจิ
ก�ยน 2015
ASUS ออล-อิ
น-วั
น PC
2
Sample
This manual is suitable for devices