ASUS A4110 user manual download (Page 59 of 64)

Languages: Arabic
Pages:64
Description:ASUS A4110 series user’s manual for Arabic
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 59 of 64
ASUS
ϵ
All-in-One PC
ºÙË
5c
ةف³¸خم ت²È²طنل »ك³س¿لا ºيغش¸لا ¾²نÈ
CHøø ß³Û Chùø
³Çκ˹Ë2;4m2 -2;412 ×¹¶ºµÖ¶· ºÞ¹Çµ¾
CHøĀ ß³Û Chùø
³Çκ˹Ë2;4X4 -2;412
Ϻɺ¹¶·
CHøĂ ß³Û Chùø
³ÇÎ ºË¹Ë ETSIā.Āøā-ā.Ā7ā ºÉÃÇþ
¿¶Â¼µ¶· °·±²³´Ó· ßÄÒ Â³ÇÎ ºË¹µ 5350
-
5150 ـÉ ×ĵºà¶·
WiFi
°·±²³´· ÇÚÛ ï˹
.¸Ã±Ë¶ºÉ ×ËDZµ¶· Ï·±ÄÉĶ
AT
BE
BG
CZ
DK
EE
FR
DE
IS
IE
IT
EL
ES
CY
LV
LI
LT
LU
HU
MT
NL
NO
PL
PT
RO
SI
SK
TR
FI
SE
CH
UK
HR
)
CE( »بوروأا γجملا ةم¿¶ ريذح¸
،×¹¶Â¼µ¶· ʺè¹É¶· ¿À ×¹ÞÄ´Ó Êá²·±³ ðÃ±Û ¿À ïÉ´³¹ ±âÃ
B
×è涷 ß¶Ñ È³¼µ¶· ·ÍÎ ¿µ³¼¹
.×É´º¼µ¶· ǹɷ±³¶· ͺ²³· °±²³´µ¶· ϵ °Âij´¹ ½Í¶· ǵç·
Sample
This manual is suitable for devices