ASUS A4110 user manual download (Page 5 of 64)

Languages: Arabic
Pages:64
Description:ASUS A4110 series user’s manual for Arabic
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 5 of 64
قح¿ملا
5m
................................................................................
ʷǺàÖõ·
5m
........................................
ÊӺڳᶠ׹¶·Ç±¹æ¶· ×¼ËĶºÉ 뺲¶· ¸²·±³¶· Ϻ¹É
5X
.........................................................
×¹ÞĴᶷ Ê·±±Ç³Ä¶ ÔÇ೶· ǹÍÛ³
59
........
)ø999/ú/EC °âÇ R&TTE( ×¹ÞĴᶷà ¸ºÚ³á¶ ×¹ÀÇض· Ê·±àµ¶· Á¹Ëó
5c
......................................................
×æij²µ ʺâºØ¼¶ ¿ÞĴᶷ ¸¹ÕÖ³¶· ƺ¼â
60
....................................................
)CE( ¿ÉÃÇÃç· ÷Ä˵¶· ×µáÒ Ç¹ÍÛ³
¿ÞĴᶷ LAN/Bluetooth ×¹¼Å³ ϵ ×¹¶º²¶· ÆÂÙËû¶ ×¹ÉÃÇÃç· ×¹äÃ浶· ×µáÒ Ç±Ú³
60
×¹¼Å³ ßÄÒ ×¹Ã³Ûµ¶· ÆÂÙËû¶ ×¹ÉÃÇÃç· ×¹äÃ浶· ×µáÒ
60
............................................................
×¹ÞĴᶷ LAN/Bluetooth
62
...................................................................................
REACH
62
.....................................................
×¹µ¶ºà¶· ×¹è¹É¶· ×Ûèᶷ ÏáÒÑà ¸ºÜ³µ·
62
............................................
ASUS
ϵ åºËdz´Ó·/ǹñ³¶· ƱºÒÑ Êºµ±²
63
..................................................................
׶ºභ ×ÅÉض· ¸ÃÛ ÇºàÖÑ
63
...............................................................
Ï·±Å涷 ϵ ñµ´¶· ×´ºÛ »æÛ
64
...................................................
ENERGY STAR ñµ êÀ·Ã³µ ȳ¼µ
ASUS
ϵ
All-in-One PC
ºÙË
5
Sample
This manual is suitable for devices