ASUS A4110 user manual download (Page 43 of 64)

Languages: Arabic
Pages:64
Description:ASUS A4110 series user’s manual for Arabic
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 43 of 64
ASUS
ϵ
All-in-One PC
ºÙË
43
تاءارجإا زكرم
ð¹Û ±Û·Ã Ϻ޵ ¿À ºÙµ±Å¹Ã ʺŹÉس¶· ÏÒ ÆDZºÚ¶· ʷǺàÖõ· Ê·ء·ÇËõ· ÂÞǵ ñą
µËُ
¹
)×à¹Ç´¶· Ê·ء·ÇËõ·( Quiük Aütions °´â ßÄÒ ½Ã³Û¹ Á¼¾ ºµÞ .ºÙൠ¸Òºæ³¶· ÏÞµ¹
.¸æ´ç· ¿À º
ً
ÅÛ ±¹æµ¶·
تاءارجإا زكرم ºيغش¸ ءدب
ϵ ïÛ´· þ °ºÙµ¶· عÇÖ ßÄÒ Æ±ÃËõ¶·
×¼ÃŹ¾ ßÄÒ Çż·
.×ÖºÖĶ ß¼µ¹¶· ×ÀºÛ¶·
°ºÙµ¶· عÇÖ ßÄÒ Æ±ÃËõ¶·
×¼ÃŹ¾ ßÄÒ ÷úµ¶· ÇÖíµ ñä
.ºÙ¹ÄÒ Çż·Ã
.ã¹³ºæµ¶· ×Ûö ßÄÒ ±ÃËõ¶·
ßÄÒ ØÕä·
Sample
This manual is suitable for devices