ASUS A4110 user manual download (Page 4 of 64)

Languages: Arabic
Pages:64
Description:ASUS A4110 series user’s manual for Arabic
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 4 of 64
Windows
®
¼½ ºيغش¸ µ²ظنب ºم´لا :ثل²·لا ºصفلا
33
................................................................
߶Ãç· ÆǵĶ ¸¹ÕÖ³¶· ء±É
34
................................................................................
ء±É¶· ×µèºâ
36
...................................................................................................................
Windows
®
ʺŹÉس
3m
..........................................................................................................
Windows
®
ʺŹÉØ³É ¸µà¶·
3m
....................................................................................................
Windows
®
ʺŹÉس ë¹Ú²³
40
............................................................................
×µÙµ¶· ÔÇÒ
41
.........................................................................
êºÉؼӷ ×¹Úº²
41
..........................................................
êºÉؼӷ ×¹Úº² ¿À ׶ºà涷 غż¶·
43
........................................................................
Ê·ء·ÇËõ· ÂÞǵ
44
......................................................
ôÇ²ç· ã¹³ºæµ¶· ×Ûö ʷǺڳ²·
46
............................................................
×¹ÞĴᶷ ʺÞÉÖ¶ºÉ ¸ºÚ³Ó·
46
.......................................................................................
Wi-Fi
4m
...............................................................................
Bluetooth
4X
...............................................................
×¹ÞÄ´¶· ʺÞÉÖ¶ºÉ ¸ºÚ³Ó·
50
...............................
ASUS
ϵAll-in-One PC ïôºÛ ¸¹ÕÖ³ éºÅ¹Ñ
51
.................
ÏÃÞ´¶· ñäà ¿À
ASUS
ϵ All-in-One PC ïôºÛ ñäÃ
µ²ظنلا ¾د²´¸سا :عبارلا ºصفلا
53
.....................................................................
BIOS ±·±ÒÑ ¸Ã²±
53
.................................................................
BIOS ß¶Ñ ñ¹Ç´¶· ¸Ã²±¶·
54
............................................................................
°º»¼¶· Ʊºà³´·
55
..........................................................................
Ʊºà³´· Ǻ¹² ء·ÇËÑ
ASUS
ϵ
All-in-One PC
ºÙË
4
Sample
This manual is suitable for devices