ASUS A4110 user manual download (Page 3 of 64)

Languages: Arabic
Pages:64
Description:ASUS A4110 series user’s manual for Arabic
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 3 of 64
ت²يو¸حملا
6
......................................................................
¸¹¶±¶· ·ÍÎ ÏÒ ×Ûµ¶
m
................................................
¸¹¶±¶· ·ÍÎ ¿À ×µ±²³´µ¶· ʺÛáØÚÓ·
m
.............................................................................
×ÒºÉض· ʺŹ´¼³
X
.........................................................................................
ÂõÇ
c
........................................................................
׵ᴶ· ʺµÃÄàµ
c
..................................................................................
°º»¼¶· ±·±ÒÑ
c
.......................................................................
°·±²³´Ó· ءº¼Ü¾ ×¹º¼à¶·
11
..................................................................
ÊÃÚ¶· ØÕä ϵ ǹÍÛ³¶·
11
.......................................................................................
¸ÃÛµ¶·
11
...............................................................
ǵ³´µ¶· Ǻ¹³¶· ×ÛÃǵ ǹÍÛ³
12
..........................................................................
ÆÃÉභ ʺ¹Ã³Ûµ
ز²هجلا ت²نوكم داد¶¹ :ºوأا ºصفلا
13
..............................
ASUS
ϵ All-in-One PC ïôºÛ ßÄÒ éÇ೶·
13
..............................................................................
¿µºµç· Ç»¼µ¶·
15
................................................................................
¿æIJ¶· Ç»¼µ¶·
1X
...............................................................................
½ÃÄභ Ç»¼µ¶·
1c
.........................................................................
ϵ¹ç· Z˶· Ç»¼µ
1c
.........................................................................
Ç´¹ç· Z˶· Ç»¼µ
»صخشلا ر¸ويبمكلا µادخ¸سا :2 ºصفلا
21
.................................................
)All-in-one PC( ʺ¼ºÞµõ· ±±à³µ
22
........................................................
×¹ÞÄ´ ã¹³ºæµ ×Ûöà ÷úµ ¸¹Úó
24
.................................................
Ç·±Ë ¿À All-in-One PC ºÙË Ê¹Éܳ
2X
..................................................................
×¹´µÄ¶· ×ÖºÖ¶· °·±²³´·
2c
...........................................................
×¹´µÄ¶· ×ÖºÖ¶· ×Ûö Ê·ءºµ¹Ñ
¿À ÷µÄ¶· ×ÖºÖ ×Ûö ʷǺÖÑ °·±²³´·
29
.......................................................................
Windows
®
øù
ASUS
ϵ
All-in-One PC
ºÙË
3
Sample
This manual is suitable for devices