ASUS A4110 user manual download (Page 9 of 64)

Languages: Persian
Pages:64
Description:ASUS A4110 series user’s manual for Farsi
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 64
·نم¶ا ت±ع²طا
ی±رب ²تµنم± یاهدر±دناتس± ´µرتدµدج ز± یورµپ ی±رب ASUS All-in-One PC
¼³م ،²نمµ± ظ̾ ی±رب ام± .»س± ºدش ·µامزآ و ²¾±رط »اعÉط± یروآ ´ف »±زµ³جت
.دµن±وخب ±ر رµز ²تµنم± یاه لمÈ¿±روتسد ¶ک »س±
¹µس¶س ¹¶ظنµ
و دµن±وخب ±ر دنس رد دوجوم یاه لمÈ¿±روتسد ¶مه ،¼تسµس یز±دن± º±ر ز± لبÇ
.دµنک لابند
.دµنÁن ºداÌتس± روتاµد±ر دننام ²تر±ر¾ Íبانم اµ Æآ ²Áµدزن رد لوص¾م ´µ± ز±
.دµنک ¼µظنت Åاص ²¾طس یور ±ر ¼تسµس
دµناشوپن ±ر اه یدورو ´µ± .دنتسه ±وه ¶µو³ت ی±رب ²ساش یور یاه یدورو
.دشاب ¼تسµس űرط± رد ¶µو³ت ی±رب ²فاک یاضف دµنک ²سررب .دµنÁن دودسم و
.دµنÁن در±و ¶µو³ت یاه یدورو ´ورد ±ر ¼اسج± زÃره
4× و × ´µب ´آ ²طµ¾م یامد ¶ک دµنک ºداÌتس± ²µاه طµ¾م رد لوص¾م ´µ± ز±
.دشاب د±رÃ ²تناس ¶جرد
یاه ºاگتسد لک رپمآ ر±دقم دµنک ²سررب ،دµنک ²م ºداÌتس± لاصت± ¼µس ز± رñ
.دشابن رتشµب ºدش Äخشم رپمآ یدنب ¶جرد ز± لاصت± ¼µس ¶ب لصتم
½د±¿µسا »¶ح رد تبÂارم
.دµر±ذگن ´آ یور یزµچ اµ دµورن º±ر Ëرب ¼µس یور
.دµنک یر±ددوخ ¼تسµس یور رگµد »اȵام ¶نوÃره اµ Æآ ´تخµر ز±
لبÇ ¶شµمه .دنام ²م ²Çاب ºاگتسد رد Ëرب ²مک ر±دقم ،»س± ·وماخ ¼تسµس ²تÇو
.دµنک ±دج Ëرب ز± ±ر ¶Áبش یاه لباک ،¼دوم Ëرب یاه ¼µس ،¼تسµس ´درک زµمت ز±
9
ASUS
رتوµپماک
Sample
This manual is suitable for devices