ASUS A4110 user manual download (Page 60 of 64)

Languages: Persian
Pages:64
Description:ASUS A4110 series user’s manual for Farsi
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 60 of 64
½دنز±س ت±´طÂ یز±سادج ¹دع
ت±´ط هک ·µÈوصحم دروم رد هم±ن تن±مض »¶ا
،دنا ½دش ادج رƶدĶ زا ربر±ک طسوµ ±³نآ ½دنز±س
درادن یدربر±ک
¹و¶µ¶ل »و¶ یرµ±ب رادشÁ
±ر یرتاب .دوش راجÌن± ¶ب رجنم »س± ´Áمم Æسانمان لÁش ¶ب یرتاب еوÈت :
ط±¶µحا
.دµنک еوÈت ،»س± ºدش ¶µصوت ºدننک دµ¿وت طسوت ¶ک ´آ لداÈم اµ ¶باشم Êون اب طقف
.دµزµرب رود ºدنزاس یاه لمÈ¿±روتسد Ëبط ±ر لمÈتسم یاه یرتاب
ت±´¶±م Õر´م رد یر¶گرار ¹دع
ºداÌتس± ا³نآ ²Áµدزن رد اµ دµهدن ر±رÇ »بوطر اµ ´±راب ،»اȵام ÐرÈم رد ±ر ºاگتسد ´µ±
.»سµن ´غور اµ Æآ دض ºاگتسد ´µ± .دµنÁن
ASUS
رتوµپماک
،²ÁµرتÁ¿± »±زµ³جت( لوص¾م ¶ک »س± ´µ± رگناشن ردبرض »مÉع اب ¶¿ابز لطس دامن
.درµÃ ر±رÇ یر³ش یاه ¶¿ابز رد دµابن )ºوµج یوا¾ ²¿وÀس یاه یرتاب و ²ÁµنورتÁ¿±
²سررب ±ر ²À¾م »±ررقم ،²ÁµنورتÁ¿± »½وص¾م ´درب ´µبز± ºو¾ن ز± ÊÉط± ی±رب
.دµنک
ردبرض »مÉع اب ¶¿ابز لطس دامن .دµزµرن رود یر³ش یاه ¶¿ابز º±رمه ¶ب ±ر یرتاب
.درµÃ ر±رÇ یر³ش یاه ¶¿ابز رد دµابن یرتاب ¶ک »س± ´µ± رگناشن
Sample
This manual is suitable for devices