ASUS A4110 user manual download (Page 59 of 64)

Languages: Persian
Pages:64
Description:ASUS A4110 series user’s manual for Farsi
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 59 of 64
CE تم²ع رادشÁ
²µوµد±ر لخ±دت »س± ´Áمم لوص¾م ´µ± .»س± ²گناخ طµ¾م رد
B
ÔÉک لوص¾م ¸µ ´µ±
.دهد ¼اجن± ±ر ¼ز½ »ام±دDZ ربراک دشاب ¼ز½ »س± ´Áمم »¿ا¾ ´µ± رد ¶ک دنک داجµ±
´امتخاس لخ±د یاضف رد ºداÌتس± ی±رب دµاب WiFi ی±رب زترهاگم 535×-5Ò5× درÁÀمع
.دوش دود¾م ،لودج رد ºدش »سر³ف یاهروشک ی±رب
AT
BE
BG
CZ
DK
EE
FR
DE
IS
IE
IT
EL
ES
CY
LV
LI
LT
LU
HU
MT
NL
NO
PL
PT
RO
SI
SK
TR
FI
SE
CH
UK
HR
Êŵخم ی±Á هنماد یارب ¹¶س ·ب ت±¶Åمع ¾±ن±ک
ÒÒ لاناک ات ×Ò لاناک
زترهاگµÃ Óà46Ó-Óà4ÒÓ
²¿امش یاÁµرمآ
Ò4 لاناک ات ×Ò لاناک
زترهاگµÃ Óà46Ó-Óà484
´پ±ژ
Ò3 لاناک ات ×Ò لاناک
ززترهاگµÃ Óà46Ó-Óà4ÕÓ
ETSI
اپور±
59
59
ASUS
رتوµپماک
Sample
This manual is suitable for devices