ASUS A4110 user manual download (Page 54 of 64)

Languages: Persian
Pages:64
Description:ASUS A4110 series user’s manual for Farsi
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 54 of 64
¹µس¶س ·ب±¶ز±ب
±ر ¼تسµس دµن±وت ²م ASUS All-in-One PC رد ²باµزاب یاه ¶نµزÃ ز± ºداÌتس± اب
دوب³ب درÁÀمع ات دµنک یزاسون ±ر »امµظنت »سµفاک ¶Áنµ± اµ دµن±درÃزاب ¶µ¿و± »µÈضو ¶ب
.دنک ±دµپ
!¹³م
¶µ³ت ´ابµتشپ ¶خسن ºد±د یاه لµاف ¶مه ز± ،ASUS All-in-One PCرد ²باµزاب ز± لبÇ
.دµنک
±ر روبع یاهزمر و یربراک یاه ¼ان ،¶Áبش »امµظنت دننام ¼³م ²شراÌس »امµظنت
.دنورن ´µب ز± اه ºد±د ات دµسµونب
¶ب
ASUS All-in-One PC
¶ک دµنک لصا¾ ´انµمط± ،¼تسµس ددجم ¼µظنت ز± لبÇ
.دشاب ºدش لصو Ëرب Íبنم ¸µ
:دµنک ±رج± ±ر رµز ²باµزاب یاه ¶نµزÃ ¶مه دهد ²م ´اÁم± امش ¶ب Windows
®
10
´اÁم± امش ¶ب ¶نµزÃ ´µ± -
)دنوش ظ¿ح »م ی±Á ¾¶±ف( Keep my Ôles
یاه لµاف ¶Áنµ± ´ودب دµنک یزاسون ±ر ASUS All-in-One PC دهد ²م
.)دانس± و ¼Àµف ،²قµسوم ،اه ÔÁع( دننک رµµÎت ²صوصخ
¶ب ±ر ASUS All-in-One PC »امµظنت دµن±وت ²م ¶نµزÃ ´µ± ز± ºداÌتس± اب
Åذ¾ ±ر ºدش Æصن یاه ¶مانرب رµاس و دµن±درÃرب ¶ناخراک Ðرف ·µپ در±وم
.دµنک
ASUS All-in- ¶نµزÃ ´µ± -
)دراوم همÁ Êذح( Remove everything
دµاب ¶نµزÃ ´µ± Æاختن± ز± لبÇ .دن±درÃ ²م زاب ¶ناخراک »امµظنت ¶ب ±ر One
PC
.دµنک ¶µ³ت ´ابµتشپ ¶خسن ´اتµاه ºد±د ز±
ASUS
رتوµپماک
54
Sample
This manual is suitable for devices