ASUS A4110 user manual download (Page 3 of 64)

Languages: Persian
Pages:64
Description:ASUS A4110 series user’s manual for Farsi
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 3 of 64
¼ل±طم تسر³ف
6
..............................................................
امنه±ر ¶چرتفد ´µ± ºرابرد
Õ
.................................
امنه±ر ¶چرتفد ´µ± رد ºداÌتس± دروم ید±در±رÇ ¼ئÉع
Õ
....................................................................................
²ف±رÃوپµات
8
.........................................................................................
اهدامن
9
..........................................................................
²نمµ± »اعÉط±
9
..................................................................................
¼تسµس ¼µظنت
9
.....................................................................
ºداÌتس± ´µ¾ رد »بDZرم
ÒÒ
.........................................................................
²توص راشف ر±دشه
ÒÒ
........................................................................................
روتپ±دآ
ÒÒ
....................................................................
Æوانتم Ëرب ¶Áنپ ر±دشه
ÒÓ
............................................................................
¶تسب »اµوت¾م
رازفا تخس یزادنا ½ار :1 ¾صف
Ò3
...............................................
ASUS All-in-One PC اب ²µانشآ
Ò3
.....................................................................................
وÀج یامن
Ò5
....................................................................................
»شپ یامن
Ò8
.....................................................................................
½اب یامن
Ò9
...........................................................................
»س±ر »مس یامن
Ò9
..............................................................................
Öچ »مس یامن
ASUS
رµو¶پم±ک زا ½د±¿µسا :2 ¾صف
ÓÒ
..........................................................
ASUS
رتوµپماک ل¾م ¼µظنت
ÓÓ
.......................................................
ر±د ¼µس Ôوام و دµÀک ¶¾Ìص لاصت±
Ó3
...........................................
)یراµتخ±( ¼µس ²ب Ôوام و دµÀک ¶¾Ìص لاصت±
Ó4
........................................................
ر±وµد ¶ب
ASUS
رتوµپماک لاصت±
ÓÕ
............................................................
ASUS
رتوµپماک ´درک ´شور
Ó8
................................................................
²سم¿ ¶¾Ìص ز± ºداÌتس±
Ó9
...................................................
²سم¿ ¶¾Ìص ی±رب »سد یاه »¿ا¾
Ó9
................................
Windows
®
10 ردµسم¿ ¶¾Ìص یاه »¿ا¾ ز± ºداÌتس±
3
ASUS
رتوµپماک
Sample
This manual is suitable for devices