ASUS A4110 user manual download (Page 2 of 64)

Languages: Norwegian
Pages:64
Description:ASUS A4110 series user’s manual for Norwegian
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 2 of 64
Opphavsrettinformasjon
Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan
reproduseres, overføres, skrives av, lagres i et gjenopprettingssystem, eller oversettes til et annet
språk i enhver form eller på enhver måte, bortsett fra dokumentasjon oppbevart av kjøperen for
sikkerhetskopiformål, uten særlig skriftlig tillatelse av ASUSteK COMPUTER INC. (“ASUS”).
ASUS ANBRINGER DENNE MANUALEN SOM DEN FREMGÅR UTEN GARANTI AV NOE SLAG, HELLER IKKE
UTRYKKELIG ELLER INDIREKTE, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL DEM INDIREKTE GARANTIER ELLER
FORHOLD AV OMSETTELIGHET ELLER DUGELIGHET FOR ET SPESIELT FORMÅL. I INGEN TILFELLER SKAL
ASUS, DETS LEDERE, OFFISERER, ANSATTE ELLER AGENTER HOLDES ANSVARLIGE FOR ENHVER INDIREKTE,
SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER KONSEKVENTE SKADE (INKLUDERT SKADER FRA TAP AV FORTJENESTE, TAP
AV FORRETNING, TAP AV BRUK ELLER DATA, DRIFTSFORSTYRRELSE I BEDRIFTEN OG LIGNENDE), SELV OM
ASUS HAR BLITT UNDERRETTET OM MULIGHETENE FOR SLIKE SKADER OPPSTÅTT FRA ENHVER DEFEKT
ELLER FEIL I DENNE MANUALEN ELLER PRODUKTET.
Produkter og bedriftsnavn som dukker opp i denne manualen er muligens registrerte varemerker eller
opphavsrett av deres respektive ±rmaer og brukes kun for identi±sering eller forklaring og til eierens
fordel, uten hensikt til å krenke.
SPESIFIKASJONER OG INFORMASJON SOM FINNES I DENNE MANUALEN ER UTFORMET KUN FOR
INFORMASJONSBRUK OG KAN ENDRES TIL ENHVER TID UTEN BESKJED OG BØR IKKE TOLKES SOM EN
FORPLIKTELSE AV ASUS. ASUS TAR INGEN ANSVAR FOR FEIL ELLER UNØYAKTIGHETER SOM KAN BEFINNE
SEG I DENNE MANUALEN, INKLUDERT FOR PRODUKTER OG PROGRAMVARE SOM BESKRIVES I DEN.
Copyright © 2017 ASUSTeK COMPUTER INC. Ettertrykk forbudt.
Ansvarsbegrensning
Forhold kan dukke opp hvor grunnet en feil fra ASUS sin side eller annet ansvar fra dem du kan ha rett
på å få dekket skader fra ASUS. I hvert slikt tilfelle, uavhengig av grunnen til at du har rett på å få dekket
skader fra ASUS, er ASUS ikke ansvarlig for noe mer enn kroppsskader (inkludert død) og skader på
eiendom og personlige eiendeler; eller andre faktiske og direkte skader resultert fra utelatelse eller feil
av utføring av rettsplikter under denne Garantierklæringen, opp til gjeldende overtakelseskurs for hvert
produkt.
ASUS vil kun være ansvarlige for eller erstatte deg for tap, skader eller krav basert i kontrakt, forvoldt
skade eller krenkelser under denne Garantierklæringen.
Denne begrensningen gjelder også for ASUS leverandører og forhandlere. Det er maksimum for hva
ASUS, dets leverandører og din forhandler er ansvarlig for kollektivt.
UNDER INGEN OMSTENDIGHETER ER ASUS ANSVARLIG FOR NOE AV FØLGENDE: (1) TREDJEMANNS KRAV
MOT DEG FOR SKADER; (2) TAP AV, ELLER SKADE PÅFØRT, DINE ARKIVER ELLER DATA; ELLER (3) SPESIELLE,
TILFELDIGE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FOR ENHVER ØKONOMISK FØLGENDE SKADE (INKLUDERT
TAP AV FORTJENESTE ELLER OPPSPARTE MIDLER), SELV OM ASUS, DETS LEVERANDØRER ELLER DIN
FORHANDLER ER INFORMERT OM MULIGHETEN.
Service og support
Besøk vårt ²erspråkelige nettsted på
NW13086
Tredje utgave
juni 2017
ASUS Alt-i-én-PC-en
2
Sample
This manual is suitable for devices