Brother DCP-9040CN user manual download (Page 104 of 159)

Pages:159
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 104 of 159
96
Níže jsou uvedena hlášení týkající se údržby, která se zobrazují st
Ĝ
ídav
±
s normálními hlášeními
v horním
Ĝ
ádku LCD displeje, když je za
Ĝ
ízení v režimu P
Ĝ
ipraveno. Tato hlášení vás upozor
ň
ují
na pot
Ĝ
ebu co nejrychlejší vým
±
ny spot
Ĝ
ebního materiálu, protože životnost spot
Ĝ
ebního materiálu
uplynula. I když bude n
±
které z t
±
chto hlášení zobrazeno na LCD displeji bude za
Ĝ
zení pokra
č
ovat
v tisku.
1
P
Ĝ
i tisku na papír velikosti Letter nebo A4. Skute
č
ný po
č
et vytišt
±
ných stránek se bude lišit v závislosti na tiskových
úlohách a papíru, který používáte.
Poznámka
°
Zlikvidujte použitý spot
Ĝ
ební materiál podle místních na
Ĝ
ízení odd
±
len
±
od komunálního
odpadu. Pokud máte dotazy, kontaktujte místní ú
Ĝ
ad pro likvidaci odpadu. Spot
Ĝ
ební materiál
dob
Ĝ
e uzav
Ĝ
ete, aby se nemohlo zevnit
Ĝ
nic vysypat.
° Doporu
č
ujeme, abyste použitý spot
Ĝ
ební materiál pokládali na list papíru pro p
Ĝ
ípad, že by se
materiál uvnit
Ĝ
rozsypal nebo rozprášil.
°
Pokud používáte papír, který není rovnocený doporu
č
enému papíru, m
ů
že to snížit životnost
spot
Ĝ
ebního materiálu a
č
ástí za
Ĝ
ízení.
°
Plánovaná životnost tonerových kazet a nádobky na odpadní toner se zakládá na pr
ů
m
±
rn
±
5% pokrytí tisknutelné oblasti s použitím libovolné barevné tonerové kazety.
Č
etnost vým
±
n
se bude lišit v závislosti na složitosti vytišt
±
ných stránek, pokrytí a typu použitého média.
Hlášení na LCD displeji
Spot
Ĝ
ební materiál na
vým
ě
nu
P
Ĝ
ibližná životnost
1
Jak provést vým
ě
nu
Objednací
č
íslo
Valec konci
Fotoválec
17 000 stránek
Viz
Vým
ě
na fotoválce
na stran
±
102.
DR-130CL
Vymen jedn. pasu
Pásová jednotka
50 000 stránek
Viz
Vým
ě
na pásové
jednotky
na stran
±
109.
BU-100CL
Konec zapek.jed.
Fixa
č
ní jednotka
80 000 stránek
Kv
ů
li zakoupení fixa
č
jednotky kontaktujte
prodejce spole
č
nosti
Brother.
Konec laser.jed.
Laserová jednotka
100 000 stránek
Kv
ů
li zakoupení laserové
jednotky kontaktujte
prodejce spole
č
nosti
Brother.
Vymen PF Kit 1
Podava
č
papíru pro
zásobník 1
(Vále
č
ek pro podávání
papíru a odd
±
lující
podložka pro zásobník 1)
100 000 stránek
Kv
ů
li zakoupení podava
č
e
papíru pro zásobník 1
kontaktujte prodejce
spole
č
nosti Brother.
Vymen PF Kit DP
Podava
č
papíru pro
deskový podava
č
(Vále
č
ek pro podávání
papíru a odd
±
lující
podložka pro deskový
podava
č
)
50 000 stránek
Kv
ů
li zakoupení podava
č
e
papíru pro deskový
podava
č
kontaktujte
prodejce spole
č
nosti
Brother.
Sample
This manual is suitable for devices