Planex 14VG-BT user manual download (Page 8 of 311)

Languages: English
Pages:311
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 8 of 311
±
8
Chapter 11
Configuring File Server
.............................................................................
245
11.1 Using a USB Storage Device to Set Up a File Server
............................................
245
µµ´µ´µ±Ýɹ¼½±¾±Ýä̱äÆÁ¸¾½·±Ï·Ò¹Í·´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ Ó³Ø
µµ´µ´Ó±ÃÆƾÍÕ¹¼½±¾±Ýä̱ÉÆÁ¸¾½·±¿·Ò¹Í·±ÆÁ±ÆÕ·±Å¸Á¿ÎÍÆ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ Ó³Ø
µµ´µ´Ê±Ñ¸·¾Æ¹¼½±¾¼¿±ºÁ¸À¾Æƹ¼½±¾±Å¾¸Æ¹Æ¹Á¼ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ Ó³Ô
µµ´µ´³±Ñ¸·¾Æ¹¼½±¾±È¾¸Æ¹Æ¹Á¼´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ Ó³Ô
µµ´µ´Ø±ÃÆƾÍÕ¹¼½±¾±ßÁ¸À¾ÆÆ·¿±Ýä̱äÆÁ¸¾½·±Ï·Ò¹Í· ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ÓØá
µµ´µ´Û±Ï·×·Æ¹¼½±¾¼±Ùã¹Éƹ¼½±È¾¸Æ¹Æ¹Á¼´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ÓÛÊ
µµ´µ´Ô±â·ÀÁÒ¹¼½±ÆÕ·±Ð¾¸¿±Ï¹ÉÞ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ÓÛÛ
11.2 Access Configuration
..............................................................................................
269
µµ´Ó´µ±ÑÁ¼º¹½Î¸¹¼½±¾±éÁ¸Þ½¸ÁÎÅ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ÓÛÖ
µµ´Ó´Ó±Ñ¸·¾Æ¹¼½±¾±ÝÉ·¸±ÃÍÍÁÎ¼Æ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ÓÔµ
µµ´Ó´Ê±ÃÍÍ·Éɹ¼½±ÆÕ·±ß¹×·±ä·¸Ò·¸ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ÓÔ³
11.3 Configuring a Web Server
.......................................................................................
293
µµ´Ê´µ±â·ÀÁÆ·±ÃÍÍ·ÉɱÑÁ¼º¹½Î¸¾Æ¹Á¼´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ÓÖÊ
Chapter 12
Printer Server
.............................................................................................
296
12.1 Printer Server Setting
.............................................................................................
296
12.2 Printer Setting
.........................................................................................................
298
Chapter 13
BitTorrent Function
....................................................................................
305
Chapter 14
Specifications
..............................................................................................
311
Sample
This manual is suitable for devices