Planex 14VG-BT user manual download (Page 7 of 311)

Languages: English
Pages:311
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 7 of 311
±
7
ԴӴӱϷ׷ƹ¼½±¾±ÈÈæȱÑ×¹·¼Æ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ µÔÓ
ԴӴʱÑÁ¼º¹½Î¸¹¼½±ÆÕ·±Ã¿Ò¾¼Í·¿±çÅƹÁ¼É±Áº±ÈÈæȱ䷸ҷ¸ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ µÔ³
Ô´Ó´³±Ã¿Ò¾¼Í·¿±ÑÁ¼º¹½Î¸¾Æ¹Á¼±Áº±ÇÈä·Í´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ µÔÔ
ԴӴرܾ¼Î¾××»±ÑÁ¼º¹½Î¸¹¼½±è·»±ÙãÍÕ¾¼½·±Ü·ÆÕÁ¿ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ µáµ
Ô´Ó´Û±ÑÁ¼¼·Íƹ¼½±¾¼¿±Ï¹ÉÍÁ¼¼·Íƹ¼½±¾±¶ÈıÑÁ¼¼·ÍƹÁ¼ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ µáÓ
Ô´Ó´Ô±â·Í¸·¾Æ¹¼½±è·»´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ µáÊ
Ô´Ó´á±ÇÈä·Í±ÂÁ½±ÑÁ¼º¹½Î¸¾Æ¹Á¼ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ µáØ
7.3 Deleting IPSec a Connection
....................................................................................
187
Chapter 8
Advanced Configuration
.............................................................................
189
8.1 VRRP
........................................................................................................................
189
á´µ´µ±Ã¿¿¹¼½±¶ââȱ¹¼ºÁ¸À¾Æ¹Á¼ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ µáÖ
8.2 IPv6 Bridge
...............................................................................................................
193
8.3 PPPoE Bridge
...........................................................................................................
195
Chapter 9
Option configuration
...................................................................................
197
9.1 Configuring a USB Camera
......................................................................................
197
Ö´µ´µ±ÑÁ¼º¹½Î¸¹¼½±Ýä̱ѾÀ·¸¾´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ µÖÔ
Ö´µ´Ó±¶¹·à¹¼½±ÆÕ·±Ñ¾ÅÆθ·¿±ÇÀ¾½·É±Ò¹¾±ÆÕ·±Ç¼Æ·¸¼·Æ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ µÖÖ
Ö´µ´Ê±¶¹·à¹¼½±Í¾ÅÆθ·¿±¹À¾½·É±º¸ÁÀ±¾±ÈѱÁ¸±Í·××Î×¾¸±ÅÕÁ¼·´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ Ó˵
Chapter 10
Maintenance and administration
..............................................................
205
10.1 Verifying Device Status
...........................................................................................
205
µË´µ´µ±¶·¸¹º»¹¼½±ÑÁ¼¼·ÍƹÁ¼±äƾÆÎÉ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ÓËØ
µË´µ´Ó±¶·¸¹º»¹¼½±ä»ÉÆ·À±Ýűæ¹À·´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ÓËÛ
10.2 Configuring Login User Name and Password
........................................................
208
µË´Ó´µ±ÑÁ¼º¹½Î¸¹¼½±ÂÁ½¹¼±ÝÉ·¸±Ä¾À·±¾¼¿±ÂÁ½¹¼±È¾ÉÉàÁ¸¿ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ÓËá
µË´Ó´Ó±Ï·×·Æ¹¼½±¾±ÝÉ·¸±Ù¼Æ¸» ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ÓµÊ
10.3 System Configuration
.............................................................................................
216
10.4 Configuring Date and Time
.....................................................................................
219
10.5 Upgrading Firmware
...............................................................................................
222
10.6 Diagnostic Tool
........................................................................................................
225
10.7 Initializing the Product
.............................................................................................
228
10.8 Load Configuration
.................................................................................................
231
10.9 Save Configuration
.................................................................................................
234
10.10Restarting System
.................................................................................................
236
10.11 SNMP
....................................................................................................................
238
10.12 MAC Cloning
.........................................................................................................
241
10.13 Firmware Information
............................................................................................
243
Sample
This manual is suitable for devices