Planex 14VG-BT user manual download (Page 6 of 311)

Languages: English
Pages:311
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 6 of 311
±
6
4.7 UPnP Configuration
....................................................................................................
67
³´Ô´µ±¶·¸¹º»¹¼½±ÆÕ·±ÝȼȱÍÁ¼º¹½Î¸¾Æ¹Á¼±Áº±»Áθ±ÍÁÀÅÎÆ·¸´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ÛÔ
³´Ô´Ó±Ï¹É¾Ú×¹¼½±ÝÈ¼È ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ÔÊ
Chapter 5
Security configuration
...................................................................................
76
5.1 Security
.......................................................................................................................
76
5.2 Defining Security Level
...............................................................................................
77
5.3 Packet Filtering Configuration
....................................................................................
79
Ø´Ê´µ±ÑÁ¼º¹½Î¸¹¼½±È¾Í޷Ʊ߹×Æ·¸ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ÔÖ
شʴӱѸ·¾Æ¹¼½±¾±¼·à±É·¸Ò¹Í·´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ áÖ
شʴʱ߹×Æ·¸±âÎ×·±Ùã¾ÀÅ×· ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ÖÓ
5.4 Remote Access Configuration
..................................................................................
101
Ø´³´µ±ÑÁ¼º¹½Î¸¹¼½±â·ÀÁÆ·±ÃÍÍ·ÉÉ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ µËµ
5.5 URL Filter Configuration
...........................................................................................
104
ششµ±ÑÁ¼º¹½Î¸¹¼½±Ýâ±߹×Æ·¸´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ µË³
5.6 Log Management
.......................................................................................................
114
Ø´Û´µ±¶·¸¹º»¹¼½±ä·Íθ¹Æ»±ÂÁ½´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´µµ³
5.7 E-mail Notification
.....................................................................................................
121
5.8 Syslog Configuration
.................................................................................................
127
Chapter 6
Making LAN-side PC's publicly accessible
...............................................
130
6.1 Local Server Configuration
.......................................................................................
130
Û´µ´µ±ÂÁ;ױ䷸ҷ¸±ÑÁ¼º¹½Î¸¾Æ¹Á¼´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ µÊË
Û´µ´Ó±ÑÁ¼º¹½Î¸¹¼½±¾±ÂÁ;ױ䷸ҷ¸±Ýɹ¼½±¾±Ä·à±ä·¸Ò¹Í· ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ µÊÊ
Û´µ´Ê±ÜÁ¿¹º»¹¼½±ÂÁ;ױ䷸ҷ¸±ÑÁ¼º¹½Î¸¾Æ¹Á¼´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ µ³Ê
Û´µ´³±Ù¼¾Ú×¹¼½å±Ï¹É¾Ú×¹¼½±ÂÁ;ױ䷸ҷ¸´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ µ³Ø
Û´µ´Ø±Ï·×·Æ¹¼½±ÂÁ;ױ䷸ҷ¸´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ µ³Ô
6.2 DMZ Configuration
....................................................................................................
149
Û´Ó´µ±ÑÁ¼º¹½Î¸¹¼½±¾±ÂÃı乿·±Èѱ¾É±¶¹¸ÆξױÑÁÀÅÎÆ·¸ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ µØË
6.3 Dynamic DNS Configuration
.....................................................................................
154
Û´Ê´µ±ÑÁ¼º¹½Î¸¹¼½±Ï»¼¾À¹Í±ÏÄä ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ µØ³
Chapter 7
VPN Configuration
.......................................................................................
157
7.1 Configuration via the Connection Wizard
.................................................................
158
Ô´µ´µ±ÈÈæȱÑ×¹·¼Æ±ÑÁ¼º¹½Î¸¾Æ¹Á¼´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ µØá
Ô´µ´Ó±ÈÈæȱ䷸ҷ¸±ÑÁ¼º¹½Î¸¾Æ¹Á¼ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ µÛµ
Ô´µ´Ê±ÇÈä·Í±ÑÁ¼º¹½Î¸¾Æ¹Á¼ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ µÛÛ
7.2 Configuration via [Network Connections]
.................................................................
169
Ô´Ó´µ±Ã¿Ò¾¼Í·¿±ÑÁ¼º¹½Î¸¾Æ¹Á¼±Áº±ÈÈæȱÑ×¹·¼Æ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ µÛÖ
Sample
This manual is suitable for devices