Planex 14VG-BT user manual download (Page 5 of 311)

Languages: English
Pages:311
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 5 of 311
±
5
Table of Contents
Chapter 1
Introduction
......................................................................................................
9
1.1 Overview
.......................................................................................................................
9
1.2 Key Features
...............................................................................................................
10
1.3 Package Contents
......................................................................................................
13
1.4 Parts Terminology
.......................................................................................................
14
1.5 System Requirements
................................................................................................
16
1.6 Initializing Configuration
..............................................................................................
17
Chapter 2
Hardware Installation
.....................................................................................
18
Chapter 3
Connecting to the Internet
............................................................................
20
3.1 Connecting to the management console
....................................................................
20
3.2 For Cable Modem
.......................................................................................................
23
3.3 For ADSL (Static IP)
....................................................................................................
25
3.4 For PPPoE
..................................................................................................................
28
Chapter 4
LAN Side Configuration
................................................................................
30
4.1 IP Address Configuration
............................................................................................
30
³´µ´µ±¶·¸¹º»¹¼½±¾¼¿±ÀÁ¿¹º»¹¼½±ÂÃıÅÁ¸Æ±Çȱ¾¿¿¸·ÉÉ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ÊË
4.2 NAPT (IP Masquerading)
............................................................................................
33
4.3 DHCP Server Configuration
........................................................................................
34
³´Ê´µ±Ì¾É¹Í±ÍÁ¼º¹½Î¸¾Æ¹Á¼±Áº±ÏÐÑȱɷ¸Ò·¸ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ʳ
³´Ê´Ó±ÃÉɹ½¼¹¼½±¾±ÉƾƹͱÇȱ¾¿¿¸·Éɱҹ¾±ÏÐÑȱɷ¸Ò·¸ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ÊÔ
³´Ê´Ê±ÑÕ¾¼½¹¼½±Çȱÿ¿¸·ÉÉ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ÊÖ
³´Ê´³±Ï·×·Æ¹¼½±Çȱÿ¿¸·ÉÉ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ³µ
³´Ê´Ø±Ù¼¾Ú×¹¼½±¾¼¿±¿¹É¾Ú×¹¼½±ÏÐÑȱɷ¸Ò·¸´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ³Ê
4.4 DNS Server Configuration
..........................................................................................
46
³´³´µ±¶·¸¹º»¹¼½±ÕÁÉƱ¼¾À·±¾¼¿±Çȱ¾¿¿¸·Éɱҹ¾±ÏÐÑȱɷ¸Ò·¸´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ³Û
³´³´Ó±Ü¾¼Î¾×±¸·½¹ÉƸ¾Æ¹Á¼±Áº±ÕÁÉƱ¼¾À·±¾¼¿±Çȱ¾¿¿¸·ÉÉ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ³Ö
³´³´Ê±ÜÁ¿¹º»¹¼½±ÕÁÉƱ¼¾À·±¾¼¿±Çȱ¾¿¿¸·ÉÉ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ص
³´³´³±Ï·×·Æ¹¼½±ÕÁÉƱ¼¾À·±¾¼¿±Çȱ¾¿¿¸·ÉÉ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ØÊ
4.5 Proxy DNS
..................................................................................................................
56
4.6 Routing Configuration
.................................................................................................
57
³´Û´µ±ÑÁ¼º¹½Î¸¹¼½±¿»¼¾À¹Í±¸ÁÎƹ¼½´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ØÔ
³´Û´Ó±Ã¿¿¹¼½±Éƾƹͱ¸ÁÎƹ¼½±¹¼ºÁ¸À¾Æ¹Á¼´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ÛË
³´Û´Ê±ÜÁ¿¹º»¹¼½±Éƾƹͱ¸ÁÎƹ¼½±¹¼ºÁ¸À¾Æ¹Á¼´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ÛÊ
³´Û´³±Ï·×·Æ¹¼½±Éƾƹͱ¸ÁÎƹ¼½±¹¼ºÁ¸À¾Æ¹Á¼ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ÛØ
Sample
This manual is suitable for devices