ASUS GigaX1024i+ user manual download (Page 7 of 68)

Languages: Chinese
Pages:68
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 7 of 68
vii
圖片目錄
圖 1 GigaX 第二層智慧型交換器包裝內容
...........................
2
圖 2 前°板
.....................................................
4
圖 3 後°板
.....................................................
5
圖 4 硬體連接示意圖
.............................................
7
圖 5 登入畫°
..................................................
9
圖 6 IP 設定
...................................................
10
圖 7 Config manager 登入畫°
...................................
11
圖 8 主Í
......................................................
12
圖 9 IP 設定
...................................................
12
圖 10 功¾結構
.................................................
13
圖 11 完整選單
.................................................
14
圖 12 管理
.....................................................
16
圖 13 管理權¸
................................................
17
圖 14 Î新啟Ï
.................................................
17
圖 15 韌體升級
.................................................
18
圖 16 實體介°
.................................................
19
圖 17 生成樹
...................................................
20
圖 18 連結匯聚
.................................................
21
圖 19 鏡像Í°
.................................................
22
圖 20 靜態多Î播Ð
.............................................
23
圖 21 IGMP Ñ聽
................................................
23
圖 22 頻寬控制
.................................................
24
圖 23 Ï態位址
.................................................
25
圖 24 靜態位址
.................................................
25
圖 25 VLAN ×式
..............................................
26
圖 26 標Æ VLAN
...............................................
27
圖 27 以連接Ò²Ê礎的 VLAN
....................................
29
Sample
This manual is suitable for devices