ASUS DSL-N10E user manual download (Page 45 of 61)

Languages: Polish
Pages:61
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 45 of 61
45
Rozdział 4: Kon±guracja poprzez web GUI
DSL-N10E
KonIguracja ustawień konta użytkownika
Strona User Account Con±guration (Kon±guracja ustawień konta użytkownika),
umożliwia tworzenie, mody±kację lub usuwanie kont użytkownika.
Aby dodać konto użytkownika:
Kliknij zakładkę
Administration (Administracja) >
Zakładka
Password (Hasło).
W polu
User Name (Nazwa użytkownika)
, wprowadź wymaganą nazwę
użytkownika.
Na rozwijanej liście
Privilege (Uprawnienia)
, wybierz typ uprawnień:
Root
(Główny)
lub
User (Użytkownik)
.
Wprowadź hasło w polach
New Password (Nowe hasło)
i Con±rm
Password (Potwierdź hasło)
.
Kliknij
Add (Dodaj)
, aby dodać nowe konto do
User Account Table (Tabela
kont użytkownika)
.
Aby zmodyIkować konto użytkownika:
Kliknij zakładkę
Administration (Administracja) >
Zakładka
Password (Hasło).
W
User Account Table (Tabela kont użytkownika)
zaznacz konto
użytkownika do mody±kacji.
Wprowadź stare hasło w polu
Old Password (Stare hasło)
.
Wprowadź hasło w polach
New Password (Nowe hasło)
i Con±rm
Password (Potwierdź hasło)
.
Kliknij
Modify (ModyIkuj)
w celu mody±kacji wybranego konta użytkownika.
Uwaga:
Zmody±kować można wyłącznie nowe hasło konta użytkownika.
Aby usunąć konto użytkownika:
Kliknij zakładkę
Administration (Administracja) >
Zakładka
Password
(Hasło).
W User
Account Table (Tabela kont użytkownika)
zaznacz konto
użytkownika do usunięcia.
Kliknij
Delete (Usuń)
aby usunąć konto użytkownika z
User Account Table
(Tabela kont użytkownika).
1.
±.
².
4.
5.
1.
±.
².
4.
5.
1.
±.
².
Sample
This manual is suitable for devices