ASUS DSL-N10E user manual download (Page 44 of 61)

Languages: Polish
Pages:61
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 44 of 61
44
DSL-N10E
Rozdział 4: Kon±guracja poprzez web GUI
KonIguracja zapisu zdarzeń systemu
Strona Log Setting (Ustawienia zapisu zdarzeń) umożliwia włączenie lub
wyłączenie działania zapisu zdarzeń systemu i podglądu zdarzeń systemu.
Uwaga:
Można zaznaczyć obydwa okna aby uzyskać widok zdarzeń systemu w Events Log
Table (Tabela zapisu zdarzeń).
W celu konIguracji ustawień zapisu zdarzeń systemu:
Kliknij zakładkę
Administration (Administracja) >
Zakładka
System Log
(Zapis zdarzeń systemu).
Sprawdź okna
Error (Błąd)
i
Notice (Uwaga)
, aby przeglądać zapisy zdarzeń
systemu.
Kliknij
Apply Changes (Zastosuj zmiany)
. Informacje zapisu zdarzeń (Zapis
zdarzeń błędów i uwag) zostaną pokazane w
Events Log Table (Tabela
zapisu zdarzeń)
.
Kliknij
Save Log to File (Zapisz zdarzenia do pliku)
w celu zapisania kopii
informacji o zdarzeniach w lokalnym napędzie.
Kliknij
Clear Log Table (Usuń tabelę zapisu zdarzeń)
aby usunąć z tabeli
zapis zdarzeń systemu.
1.
±.
².
4.
5.
Sample
This manual is suitable for devices