ASUS DSL-N10E user manual download (Page 43 of 61)

Languages: Polish
Pages:61
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 43 of 61
Rozdział 4: Kon±guracja poprzez web GUI
DSL-N10E
Kopia zapasowa/Przywracanie ustawień
Strona Backup/Restore Settings (Kopia zapasowa/Przywracanie ustawień)
umożliwia wykonanie kopii zapasowej lub zapisanie ustawień kon±guracji do pliku
w preferowanej lokalizacji i przywrócenie ustawień routera bezprzewodowego z
wykorzystaniem zapisanego pliku kon±guracji.
W celu wykonania kopii zapasowej ustawień:
Kliknij zakładkę
Administration (Administracja) >
Zakładka
Upgrade
(Aktualizacja) > Backup/Restore (Kopia zapasowa/Przywrócenie).
W polu
Save Settings to File (Zapisz ustawienia do pliku)
, kliknij
Save
(Zapisz)
aby zapisać ustawienia kon±guracji w preferowanej lokalizacji.
W celu przywrócenia ustawień:
Kliknij zakładkę
Administration (Administracja) >
Zakładka
Upgrade
(Aktualizacja) > Backup/Restore
.
W polu
Load Settings from File (Załaduj ustawienia z pliku)
, kliknij
Browse (Przeglądaj)
aby zlokalizować zapisany plik kon±guracji.
1.
±.
1.
±.
Sample
This manual is suitable for devices