ASUS DSL-N10E user manual download (Page 41 of 61)

Languages: Polish
Pages:61
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 41 of 61
41
Rozdział 4: Kon±guracja poprzez web GUI
DSL-N10E
KonIguracja ustawień administracji
Strona Administration (Administracja) umożliwia przywrócenie domyślnych
ustawień routera bezprzewodowego lub przywrócenia do zapisanych ustawień
kon±guracji, aktualizacji ±rmware, podglądu systemowych plików log, tworzenia,
edycji lub usuwania kont użytkownika oraz kon±guracji ustawień systemowych.
Przywracanie ustawień routera bezprzewodowego
Strona Commit/Reboot (Zatwierdzanie zmian/Ponowne uruchamianie), umożliwia
przywrócenie routera bezprzewodowego do ustawień domyślnych lub do
poprzednio zapisanej kon±guracji.
W celu konIguracji ustawień Commit/Reboot (Zatwierdzanie zmian/Ponowne
uruchamianie):
Kliknij zakładkę
Administration (Administracja)
>
Commit/Reboot
(Zatwierdzanie zmian/Ponowne uruchamianie)
.
Na rozwijanej liście
Reboot from (Uruchom ponownie z)
można
zapisać aktualną kon±gurację lub przywrócić do ustawienia domyślnego
poprzez wybór z opcji
Save the current conIguration (Zapisz aktualną
konIgurację)
lub
Restore to the factory default conIguration (Przywróć
domyślną konIgurację fabryczną)
.
Kliknij
Reboot (Uruchom ponownie)
aby załadować wybraną kon±gurację i
ponownie uruchomić system
1.
±.
².
Sample
This manual is suitable for devices