ASUS DSL-N10E user manual download (Page 39 of 61)

Languages: Polish
Pages:61
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 39 of 61
²9
Rozdział 4: Kon±guracja poprzez web GUI
DSL-N10E
KonIguracja ustawień ±GMP ConIguration
(KonIguracja ±GMP)
Strona kon±guracji proxy IGMP (Internet Group Management Protocol),
umożliwia kon±gurację liczby pakietów IPTV, które można otrzymać przez
proxy.
1.
W celu konIguracji ustawień ±GMP:
Kliknij zakładkę
±nternet Service (Usługa ±nternetu)
> Zakładka
±GMP Proxy
(Proxy ±GMP).
Zaznacz opcje
Enable (Włącz)
w
±GMP Proxy (Proxy ±GMP)
i
Multicast
Allowed (Dozwolny Multicast).
W polach
Robust Count
i
Last Member Query Count
wprowadź ich
zmienne. Wartości domyślne to odpowiednio 2 i 1.
W polu
Query ±nterval (Odstęp czasu zapytań)
, wprowadź czas w
sekundach pomiędzy ogólnymi komunikatami zapytań IGMP wysyłanymi
przez router. Wartość domyślna to 125 sekund.
W polu
Query Response ±nterval (Odstęp czasu odpowiedzi na
zapytanie)
wprowadź maksymalną wartość czasu, przez jaką IGMP oczekuje
na otrzymanie odpowiedzi na ogólny komunikat zapytania. Wartość domyślna
to 10 sekund.
W polu
Group Leave Delay (Opóźnienie opuszczenia grupy)
wprowadź
czas w milisekundach.
Kliknij
Apply Changes (Zastosuj zmiany)
w celu zapisania wykonanych
zmian.
1.
±.
².
4.
5.
6.
7.
Sample
This manual is suitable for devices