ASUS DSL-N10E user manual download (Page 38 of 61)

Languages: Polish
Pages:61
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 38 of 61
²8
DSL-N10E
Rozdział 4: Kon±guracja poprzez web GUI
KonIguracja ustawień UPnP
Strona kon±guracji UPnP (Uniwersalne Plug and Play) umożliwia dostęp do
multimediów urządzeń
UPnP znalezionych w sieci.
W celu konIguracji ustawień UPnP:
Kliknij zakładkę
±nternet Service (Usługa ±nternetu)
> Zakładka
UPnP.
W polu
UPnP
zaznacz
Enable (Włącz)
aby włączyć połączenie UPnP.
Na rozwijanej liście
WAN ±nterface (±nterfejs WAN)
wybierz grupę protokołu
sieciowego do włączenia połączenia UPnP.
Kliknij
Apply Changes (Zastosuj zmiany)
w celu zapisania wykonanych
zmian.
1.
±.
².
4.
Sample
This manual is suitable for devices