ASUS DSL-N10E user manual download (Page 36 of 61)

Languages: Polish
Pages:61
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 36 of 61
36
DSL-N10E
Rozdział 4: Kon±guracja poprzez web GUI
KonIguracja ustawień blokowania URL
Strona URL Blocking (Blokowanie URL) pozwala na blokowanie niektórych stron
sieci web lub treści online w oparciu o specy±czne słowa kluczowe.
W celu konIguracji ustawień Iltra słów kluczowych:
Kliknij zakładkę
±nternet Service (Usługa ±nternetu) >
Zakładka
Firewall >
URL Blocking (Blokowanie URL)
.
W polu
URL Blocking Capacity (Pojemność blokowania URL)
, kliknij
Disable (Wyłącz)
lub
Enable (Włącz)
.
W polu
Keyword (Słowo kluczowe)
wprowadź słowo kluczowe do blokowania.
Kliknij
Add Keyword (Dodaj słowo kluczowe)
aby dodać słowo kluczowe do
URL
Blocking Table (Tabela blokowania URL)
.
1.
±.
².
4.
KonIguracja ustawień NAT Exclude ±P (±P wyłączenia NAT)
Strona NAT Exclude IP (IP wyłączenia NAT), umożliwia kon±gurację zakresu IP do
wyłączenia z puli
NAT routera.
W celu konIguracji ustawień NAT Exclude ±P (±P wyłączenia NAT)
Kliknij zakładkę
±nternet Service (Usługa ±nternetu) >
Zakładka
Firewall
>
NAT EXCLUDE ±P (±P WYŁĄCZEN±A NAT)
.
W polu
±P Range (Zakres ±P)
wprowadź zakres IP do wykluczenia z puli
adresowej NAT routera.
Kliknij
Apply Changes (Zastosuj zmiany)
w celu zapisania wykonanych
zmian.
1.
±.
².
Sample
This manual is suitable for devices