ASUS DSL-N10E user manual download (Page 35 of 61)

Languages: Polish
Pages:61
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 35 of 61
²5
Rozdział 4: Kon±guracja poprzez web GUI
DSL-N10E
KonIguracja ustawień Iltra MAC
Strona MAC Filter (Filtr MAC) umożliwia ograniczenie niektórych typów
wychodzących i przychodzących pakietów danych z lub do klientów sieciowych, w
oparciu o ich adresy MAC.
W celu konIguracji ustawień Iltra MAC:
Kliknij zakładkę
±nternet Service (Usługa ±nternetu) >
Zakładka
Firewall >
MAC Filter (Filtr MAC)
.
W polu
Direction (Opis)
wybierz
Outgoing (Wychodzące)
lub
±ncoming
(Przychodzące).
W polu Source
MAC Address (Źródłowy adres MAC)
wprowadź adres MAC
klienta sieciowego, skąd będą dostarczane pakiety danych.
W polu
Destination MAC Address (Docelowy adres MAC)
wprowadź adres
MAC klienta sieciowego, gdzie będą dostarczane pakiety danych.
Kliknij
Add (Dodaj)
aby dodać ustawienia ±ltra MAC do
Current MAC Filter
table (Aktualna tabela Iltra MAC)
.
1.
±.
².
4.
5.
Uwaga:
Aby ograniczyć dostęp do wychodzących lub przychodzących pakietów danych
Internetowych, wybierz
Allow (Zezwalaj)
lub
Deny (Zabraniaj)
w polach
Outgoing Action
(Działanie dla wychodzących)
lub
±ncoming Default Action (Domyślne działanie dla
przychodzących)
.
Sample
This manual is suitable for devices