ASUS DSL-N10E user manual download (Page 34 of 61)

Languages: Polish
Pages:61
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 34 of 61
²4
DSL-N10E
Rozdział 4: Kon±guracja poprzez web GUI
KonIguracja ustawień Irewalla
Strona Firewall umożliwia kon±gurację ustawień zabezpieczenia dla sieci
bezprzewodowej.
KonIguracja ustawień Iltra ±P/portu
Strona IP/Port Filter (Filtra IP/portu) umożliwia ograniczenie pewnych rodzajów
wychodzących i przychodzących pakietów danych Internetowych z lub do sieci.
W celu konIguracji ustawień Iltra ±P/portu:
Kliknij zakładkę
±nternet Service (Usługa ±nternetu) >
Zakładka
Firewall >
±P/Port Filter (Filtr ±P/portu)
Wybierz
Rule Action (Akcja reguły)
jako
Permit (Zezwalaj)
lub
Deny
(Zabraniaj).
Na rozwijanej liście
Protocol (Protokół)
wybierz typ protokołu.
W polu
Direction (Kierunek)
wybierz
Upstream (wychodzące pakiety
danych)
lub
Downstream (przychodzące pakiety danych)
.
W polu
Source ±P Address (Źródłowy adres ±P)
wprowadź adres IP, z
którego będą dostarczane dane.
W polu
Destination ±P Address (Docelowy adres ±P)
wprowadź adres IP, do
którego będą dostarczane dane.
W polach
Subnet Mask (Maska podsieci)
wprowadź adresy maski podsieci
dla źródłowego i docelowego adresu IP.
Wprowadź porty źródłowy i docelowy.
Zaznacz
Enable (Włącz)
.
Kliknij
Apply Changes (Zastosuj zmiany)
w celu zastosowania wykonanych
zmian. Kliknij
Reset (Wyzeruj)
aby anulować ustawienia ±ltra. Kliknij
Help
(Pomoc)
aby uzyskać dalsze informacje dotyczące kon±guracji ustawień ±ltra.
1.
±.
².
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Uwaga:
Aby ograniczyć dostęp do wychodzących lub przychodzących pakietów danych
Internetowych, wybierz
Permit (Zezwalaj)
lub
Deny (Zabraniaj)
w polach
Outgoing Action
(Działanie dla wychodzących)
lub
±ncoming Default Action (Domyślne działanie dla
przychodzących)
.
Sample
This manual is suitable for devices