ASUS DSL-N10E user manual download (Page 33 of 61)

Languages: Polish
Pages:61
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 33 of 61
²²
Rozdział 4: Kon±guracja poprzez web GUI
DSL-N10E
KonIguracja ustawień DDNS
Strona DDNS (Dynamic DNS) umożliwia kon±gurację ustawień DDNS od
dostawców DDNS DynDNS lub TZO.
W celu konIguracji ustawień DDNS:
Kliknij zakładkę
±nternet Service (Usługa ±nternetu)
>
DNS > DDNS
.
Na rozwijanej liście
DDNS provider (Dostawca DDNS)
, wybierz dostawcę
DDNS.
W polu
Host Name (Nazwa hosta)
przypisz nazwę hosta DDNS.
Na rozwijanej liście
±nterface (±nterfejs)
wybierz typ połączenia z Internetem.
Wprowadź nazwę użytkownika i hasło dla dostawcy DDNS.
Kliknij
Add (Dodaj)
aby dodać ustawienia DDNS do tabeli DNS.
1.
±.
².
4.
5.
6.
Sample
This manual is suitable for devices