ASUS DSL-N10E user manual download (Page 32 of 61)

Languages: Polish
Pages:61
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 32 of 61
²±
DSL-N10E
Rozdział 4: Kon±guracja poprzez web GUI
KonIguracja ustawień usługi ±nternetu
Funkcja Internet Service (Usługa Internetu) umożliwia kon±gurację następujących
ustawień usługi Internetu: DNS, Firewall, UPnP, IGMP, Proxy, TR-069 i ACL.
Kliknij
±nternet Service (Usługa ±nternetu).
Kliknij zakładki następującej kon±guracji usługi Internetu:
DNS
,
Firewall
,
UPnP
,
±GMP Proxy
,
TR-069
i
ACL
.
KonIguracja ustawień DNS
Strona DNS (Domain Name System [System nazw domen]) umożliwia
automatyczne uzyskiwanie adresów serwera DNS z serwera DHCP lub ręczne
przypisanie adresu IP serwerowi DNS.
1.
±.
W celu konIguracji ustawień DNS:
Kliknij zakładkę
±nternet Service (Usługa ±nternetu)
>
DNS
>
DNS.
Wybierz
Obtain DNS Automatically (Uzyskaj DNS automatycznie)
lub
Set
DNS Manually (Ustaw DNS ręcznie)
, wprowadź adres IP który ma zostać
przypisany serwerowi
DNS.
Kliknij
Apply Changes (Zastosuj zmiany)
w celu zapisania wykonanych
zmian.
1.
±.
².
Sample
This manual is suitable for devices