ASUS DSL-N10E user manual download (Page 31 of 61)

Languages: Polish
Pages:61
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 31 of 61
²1
Rozdział 4: Kon±guracja poprzez web GUI
DSL-N10E
W celu konIguracji ustawień WAN ±P:
Z rozwijanej listy
Type (Typ)
wybierz
Fixed ±P or DHCP (Stały ±P lub DHCP).
W polu
Local ±P Address (Lokalny adres ±P)
wprowadź adres IP interfejsu
WAN dostarczonego przez ISP.
W polu
Netmask (Maska sieci)
wprowadź maskę podsieci lokalnego
adresu IP. Zaznacz
Unnumbered (Nienumerowany)
, aby włączyć funkcję
nienumerowanego IP.
Kliknij
Add (Dodaj)
aby dodać skon±gurowane parametry do
Current ATM
VC Table (Aktualna tabela ATM VC)
.
W celu mody±kacji parametrów na tej stronie wybierz
Current ATM VC Table
(Aktualna tabela ATM VC)
i zmody±kuj parametry. Po korekcie ustawień,
kliknij
Modify (ModyIkuj)
aby zastosować ustawienia
w komputerze PVC.
1.
±.
².
4.
5.
KonIguracja ustawień ADSL
Strona ADSL Settings (Ustawienia ADSL) umożliwia kon±gurację ustawień ADSL.
W celu konIguracji ustawień ADSL:
Kliknij zakładkę
Network (Sieć) >
Zakładka
WAN > ADSL Setting
(Ustawienie ADSL)
.
Wybierz opcje zgodnie z wymogami ISP.
Kliknij
Apply Changes (Zastosuj zmiany)
w celu zastosowania wykonanych
zmian.
1.
±.
².
Sample
This manual is suitable for devices