ASUS DSL-N10E user manual download (Page 30 of 61)

Languages: Polish
Pages:61
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 30 of 61
²0
DSL-N10E
Rozdział 4: Kon±guracja poprzez web GUI
KonIguracja ustawień sieci rozległej (WAN)
Strona WAN umożliwia kon±gurację ustawień sieci rozległej (WAN).
W celu konIguracji ustawień WAN:
Kliknij zakładkę
Network (Sieć) >
Zakładka
WAN > WAN
.
W polu
Default Route Selection (Wybór domyślnej trasy)
, wybierz
Auto
(Automatyczna)
lub
SpeciIed (Określona)
.
W polu
VP±
wprowadź wartości wirtualnej ścieżki w celu synchronizacji trybu
transferu asynchronicznego z zakresu 0 do 255.
W polu
VC±
wprowadź wartości wirtualnych kanałów w celu synchronizacji
trybu transferu asynchronicznego z zakresu 32 do 65535.
Z rozwijanej listy
Encapsulation (Enkapsulacja)
, wybierz
LLC
lub
VC-Mux
.
Na rozwijanej liście
Channel Mode (Tryb kanału)
, wybierz 1483 Bridged,
1483 MER, PPPoE, PPPoA, 1483 Routed lub IPoA.
Zaznacz
Enable NAPT (Włącz NAPT)
w celu włączenia funkcji Network
Address Port Translation (Translacja portu adresu sieciowego). Zaznacz
Enable ±GMP (Włącz ±GMP)
w celu włączenia funkcji Internet Group
Management Protocol.
1.
±.
².
4.
5.
6.
7.
KonIguracja kanału WAN
Strona Channel Con±guration (Kon±guracja kanału WAN) umożliwia kon±gurację
ustawień Internetu w kanale WAN.
W celu konIguracji ustawień PPP:
W polach
User Name (Nazwa użytkownika)
i
Password (Hasło)
, wprowadź
nazwę użytkownika i hasło dostarczone przez ISP.
Na rozwijanej liście
Type (Typ)
można wybrać
Continuous (Ciągłe)
,
Connect on Demand (Połączenie na życzenie)
lub
Manual (Ręczne)
.
Po wybraniu
Connect on Demand (Połączenie na życzenie)
, wprowadź
czas bezczynności w polu
±dle Time (min) (Czas bezczynności [min.])
w
celu automatycznego rozłączenia połączenia PPPoE.
1.
±.
².
Sample
This manual is suitable for devices