ASUS DSL-N10E user manual download (Page 29 of 61)

Languages: Polish
Pages:61
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 29 of 61
±9
Rozdział 4: Kon±guracja poprzez web GUI
DSL-N10E
KonIguracja ustawień statycznego ±P DHCP
Strona DHCP Static IP Con±guration (Kon±guracja ustawień statycznego IP
DHCP) umożliwia przypisanie adresów IP sieci LAN specy±cznym, indywidualnym
komputerom PC, w oparciu o adresy MAC.
W celu konIguracji ustawień statycznego ±P DHCP:
Kliknij zakładkę
Network (Sieć) > LAN > DHCP Static ±P (Statyczny ±P
DHCP)
.
W polu
±P Address (Adres ±P)
wprowadź specy±czny adres IP z puli adresów
IP, przypisany dla hosta.
W polu
MAC Address (Adres MAC)
wprowadź adres MAC hosta w sieci
LAN.
Kliknij
Add (Dodaj)
aby dodać adres IP i adres MAC do
DHCP Static ±P
Table (Tabela statycznych adresów ±P DHCP).
Aby usunąć adres MAC i adres IP zaznacz wybraną pozycję w
DHCP Static
±P Table (Tabela statycznych adresów ±P DHCP)
i kliknij
Delete Selected
(Usuń wybrane)
.
1.
±.
².
4.
5.
Sample
This manual is suitable for devices