ASUS DSL-N10E user manual download (Page 28 of 61)

Languages: Polish
Pages:61
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 28 of 61
±8
DSL-N10E
Rozdział 4: Kon±guracja poprzez web GUI
KonIguracja ustawień DHCP
Strona DHCP Mode (Tryb DHCP) umożliwia kon±gurację ustawień serwera DHCP.
W celu konIguracji ustawień DHCP:
Kliknij zakładkę
Network (Sieć) > LAN > DHCP
.
Na rozwijanej liście
DHCP Mode (Tryb DHCP)
, wybierz None (Brak), DHCP
Relay (Przekazywanie DHCP) lub DHCP Server (Serwer DHCP).
W polu
±nterface (±nterfejs)
wybierz wymagany port.
W polu
±P Pool Range (Zakres puli ±P)
wprowadź wymagany zakres
adresów IP.
Wprowadź adres
Default Gateway (Domyślna brama)
,
Max Lease Time
(Maks. czas dzierżawy)
,
Domain Name (Nazwa domeny)
i
DNS Server
(Serwer DNS)
.
Kliknij
Apply Changes (Zastosuj zmiany)
w celu zastosowania wykonanych
zmian.
1.
±.
².
4.
5.
6.
Sample
This manual is suitable for devices