ASUS DSL-N10E user manual download (Page 25 of 61)

Languages: Polish
Pages:61
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 25 of 61
±5
Rozdział 4: Kon±guracja poprzez web GUI
DSL-N10E
KonIguracja zaawansowanych ustawień sieci bezprzewodowej
Strona Advanced Setting (Zaawansowane ustawienia sieci bezprzewodowej)
umożliwia kon±gurację zaawansowanych ustawień dla sieci bezprzewodowej.
WAŻNE
!
Ustawienia zaawansowane można skon±gurować wyłącznie wtedy, jeśli dysponuje
się odpowiednią wiedzą o sieciach bezprzewodowych. Przy braku wiedzy lub doświadczenia
zalecamy zachowanie wartości domyślnych.
W celu konIguracji zaawansowanych ustawień sieci bezprzewodowej:
Kliknij zakładkę
Network (Sieć) > Wireless (Sieć Bezprzewodowa) >
Advanced Setting (Ustawienia zaawansowane)
.
Na ekranie
Wireless Advanced Settings (Zaawansowane ustawienia
sieci bezprzewodowej)
, wybierz Authentication type (Typ uwierzytelnienia),
wypełnij ustawienia progu czułości i odstępu czasu, wybierz szybkość
przesyłania danych i typ preambuły oraz wybierz
Enable (Włącz)
albo
Disable (Wyłącz)
w celu włączenia lub wyłączenia niektórych funkcji sieci
bezprzewodowej.
Kliknij
Apply Changes (Zastosuj zmiany)
w celu zastosowania wykonanych
zmian.
1.
±.
².
Sample
This manual is suitable for devices