ASUS DSL-N10E user manual download (Page 22 of 61)

Languages: Polish
Pages:61
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 22 of 61
±±
DSL-N10E
Rozdział 4: Kon±guracja poprzez web GUI
KonIguracja ustawień
Strona Security (Zabezpieczenie) umożliwia skon±gurowanie ustawień
zabezpieczenia w celu zabezpieczenia sieci bezprzewodowej przed
nieautoryzowanym dostępem.
W celu konIguracji ustawień zabezpieczenia:
Kliknij zakładkę
Network (Sieć) > Wireless (Sieć Bezprzewodowa) >
Security (Zabezpieczenie)
.
Na ekranie
Wireless Security Setup (KonIguracja zabezpieczenia sieci
bezprzewodowej)
wybierz SSID, metodę szyfrowania i uzupełnij ustawienia
uwierzytelniania.
Kliknij
Apply Changes (Zastosuj zmiany)
w celu zastosowania wykonanych
zmian.
1.
±.
².
Uwaga:
Dla klucza WPA pre-shared i ustawień klucza WEP, na początku nigdy nie należy
stosować apostrofów (" lub '), znaków większości (>), nawiasów kwadratowych (]), jak również
nie stosować dwóch spacji wewnątrz.
Sample
This manual is suitable for devices