ASUS DSL-N10E user manual download (Page 14 of 61)

Languages: Polish
Pages:61
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 14 of 61
14
DSL-N10E
Rozdział 2: Rozpoczęcie pracy
Korzystanie z funkcji Szybka konIguracja ±nternetu
(Q±S)
Funkcja QIS (Quick Internet Setup (Szybkie ustawienia połączenia z Internetem))
pomaga w szybkim skon±gurowaniu połączenia z Internetem.
Kliknij
Quick ±nternet Setup (Szybka konIguracja ±nternetu)
.
Na stronie
Czynność 1
:
Web Account Setup (KonIguracja konta sieci
web)
, wprowadź niezbędne dane i kliknij
Next (Dalej)
.
1.
±.
Na stronie
Czynność 2
:
Time Zone Setup (KonIguracja strefy
czasowej)
. Zaznacz
Enable (Włącz)
, aby włączyć funkcję NTP i
wprowadź niezbędne informacje dotyczące serwera NTP. Kliknij
Next
(Dalej)
.
².
WAŻNE
!
Uzyskaj niezbędne informacje dotyczące połączenia z Internetem od Twojego
dostawcy Internetu.
Sample
This manual is suitable for devices