HP LaserJet M2727 user manual download (Page 32 of 318)

Languages: Ukrainian
Pages:318
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 32 of 318
Елемент
меню
Елемент
вкладеного
меню
Елемент
вкладеного
меню
Опис
Volume
settings
(
Налаштуванн
я
гучності
)
Alarm volume
(
Гучність
сигналу
)
Soft (
Тихо
)
Medium
(
Середньо
)
Loud
(
Голосно
)
Off (
Вимк
.)
Дозволяє
вказати
рівні
гучності
для
пристрою
.
Ring volume
(
Гучність
дзвінка
)
Key-press
volume
(
Гучність
сигналу
натискання
клавіш
)
Phoneline
volume
(
Гучність
телефонної
лінії
)
Time/Date (
Час
/
Дата
)
(
Формат
часу
,
поточний
час
,
формат
дати
та
поточна
дата
).
Дозволяє
вказати
дату
і
час
для
пристрою
.
Product
security
(
Безпека
пристрою
)
On (
Увімк
.)
Off (
Вимк
.)
Дозволяє
вказати
параметри
безпеки
пристрою
.
Якщо
значення
параметра
On (
Увімк
.)
,
необхідно
задати
особистий
ідентифікаційний
код
(PIN).
Courier font
(
Шрифт
Courier)
Regular
(
Звичайний
)
Dark (
Темний
)
Дозволяє
задати
значення
для
шрифту
Courier.
Таблиця
2-7
Меню
Service (
Обслуговування
).
Елемент
меню
Елемент
вкладеного
меню
Опис
Print T.30 trace
(
Друкувати
журнал
протоколу
Т
.30)
Never (
Ніколи
)
If error (
У
разі
помилки
)
At end of call (
В
кінці
дзвінка
)
Now (
Зараз
)
Дозволяє
надрукувати
або
запланувати
друк
звіту
для
виявлення
і
усунення
несправностей
,
пов
'
язаних
із
передачею
факсу
.
Cleaning mode (
Режим
очищення
)
Дозволяє
почистити
пристрій
,
якщо
на
друкованих
аркушах
з
'
являються
плями
чи
інші
дефекти
.
В
процесі
очищення
з
тракту
проходження
паперу
видаляється
пил
і
залишки
тонера
.
Якщо
вибрано
цей
параметр
,
з
'
явиться
підказка
завантажити
звичайний
папір
Letter
або
A4
в
лоток
1.
Натисніть
OK
,
щоб
розпочати
процес
чищення
.
Дочекайтеся
завершення
процесу
.
Викиньте
надруковану
сторінку
.
USB speed (
Швидкість
USB)
High (
Висока
)
Дозволяє
вказати
швидкість
USB-
інтерфейсу
.
Таблиця
2-6
Меню
System setup (
Налаштування
системи
) (
продовження
)
20
Розділ
2
Панель
керування
UKWW
Sample