HP LaserJet M2727 user manual download (Page 30 of 318)

Languages: Ukrainian
Pages:318
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 30 of 318
Елемент
меню
Елемент
вкладеного
меню
Елемент
вкладеного
меню
Опис
Block faxes
Add entry
Delete entry
Clear all
Дозволяє
змінити
список
блокованих
номерів
факсів
.
Список
блокованих
факсів
може
містити
до
30
номерів
.
Отримавши
вхідний
дзвінок
із
заблокованого
номера
,
пристрій
видаляє
вхідне
факсимільне
повідомлення
.
Інформація
про
заблокований
факс
заноситься
в
журнал
операцій
факсу
.
Private receive
On
Off
Якщо
для
параметра
Private receive
встановлено
значення
On
,
користувач
повинен
задати
пароль
у
параметрах
безпеки
пристрою
.
Після
задання
паролю
встановлюються
такі
налаштування
:
Private receive
увімкнено
.
Всі
попередні
факсимільні
повідомлення
видаляються
з
пам
'
яті
.
Fax forwarding
та
Receive to PC
матимуть
значення
On
,
і
зміна
цих
налаштувань
не
дозволяється
.
Всі
вхідні
факсимільні
повідомлення
зберігаються
в
пам
'
ять
.
Print faxes
Дозволяє
надрукувати
збережені
факсимільні
повідомлення
,
коли
увімкнено
функцію
приватного
отримання
.
Коли
функцію
приватного
отримання
вимкнено
,
цей
елемент
меню
не
з
'
являється
.
Reprint faxes
On
Off
Дозволяє
вказати
,
чи
можна
повторно
друкувати
збережені
в
пам
'
яті
факсимільні
повідомлення
.
F/T ring time
20
30
40
70
Дозволяє
вказати
,
коли
пристрій
припиняє
видавати
дзвінок
,
що
повідомляє
користувача
про
вхідний
голосовий
виклик
у
режимі
Fax/Tel
.
Print duplex
On
Off
Дозволяє
встановити
режим
двостороннього
друку
для
всіх
вхідних
факсимільних
повідомлень
.
All faxes
Error
correction
On
Off
Дозволяє
вказати
,
чи
повинен
пристрій
повторно
надсилати
або
отримувати
фрагмент
повідомлення
,
якщо
виникла
помилка
передачі
факсу
.
Fax Speed
Fast(V.34)
Medium(V.17)
Slow(V.29)
Дозволяє
збільшити
або
зменшити
дозволену
швидкість
зв
'
язку
для
факсу
.
Таблиця
2-6
Меню
System setup (
Налаштування
системи
)
Елемент
меню
Елемент
вкладеного
меню
Елемент
вкладеного
меню
Опис
Language
(
Мова
)
(
Список
підтримуваних
мов
дисплею
Дозволяє
вказати
мову
повідомлень
на
панелі
керування
та
звітів
пристрою
.
Таблиця
2-5
Меню
Fax setup
18
Розділ
2
Панель
керування
UKWW
Sample