HP Designjet T1100 user manual download (Page 56 of 77)

Languages: Estonian
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 56 of 77
kroomi ega polübroomitud difenüüleetreid üle 0,1 kaaluprotsendiosa ega kaadmiumi üle 0,01
kaaluprotsendiosa, välja arvatud määruse 2. jaotises välja toodud erandite osas.
Teave Euroopa Liidu Komisjoni määruse 1275/2008 kohta
Andmed toote voolutarbimise kohta, k.a siis, kui toote kõik juhtmeühendused on ühendatud elektrivõrku
ooterežiimil ning kõik võrgupordi juhtmed ja juhtmevabad seadmed on ühendatud, leiate toote IT ECO
deklaratsiooni jaotisest P14 "Lisateave" aadressil
hpinfo/globalcitizenship/environment/
productdata/itecodesktop-pc.html
.
Kui see on rakendatav, aktiveerige ja inaktiveerige traadita võrk, järgides toote või operatsioonisüsteemi
kasutusjuhendis olevaid juhised. Teave on kättesaadav ka aadressilt
support
.
46
Peatükk 5
Sülearvutite ja tahvelarvutite keskkonnateated
Sample
This manual is suitable for devices