HP Designjet T1100 user manual download (Page 41 of 77)

Languages: Estonian
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 41 of 77
Brasiilias kehtiv teave
Este equipamento deve ser conectado obrigatoriamente em tomada de rede de energia elétrica que possua
aterramento (três pinos), conforme a norma nbr abnt 5410,visando a segurança dos usuários contra choques
elétricos.
Taani
Apparatets stikprop skal tilsluttes en stikkontakt med jord, som giver forbindelse til stikproppens jord.
Soome
Laite on liitettävä suojakoskettimilla varustettuun pistorasiaan.
Norra
Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt.
Rootsi
Apparaten skall anslutas till jordat uttag.
Nõuded toiteallikale
Mõne toote puhul on toiteplokkidel välised toitelülitid. Toitepinge ümberlüliti võimaldab toote töötamist
sisendtoitepingel vahemikus 100–127 või 200–240 volti. Väliste toitelüliteta toodete voolutarvikud on
varustatud sisemiste vooluahelatega, mis tunnetavad sissetuleva voolu pinget ja lülituvad automaatselt
sobivale pingele.
Ohutuse eesmärgil tohib kasutada vaid seadme müügikomplekti kuuluvat vahelduvvooluadapterit või
ettevõtte HP Inc. antud asendusadapterit. Asendusosade numbreid vt veebiaadressilt
cgi-bin/hpsupport/index.pl
.
Kasutamiseks Norras
Toode on mõeldud kasutamiseks IT toitesüsteemis, mille faasidevaheline pinge on 230 V.
Nõuded toitejuhtmete komplektile
Tootega kaasas olev toitejuhtmete komplekt vastab selle riigi kehtivatele nõuetele, kust seadmed algselt
osteti. Kasutage üksnes seadme müügikomplekti kuuluvat toitejuhet või ettevõtte HP Inc. antud
asendusjuhet või HP Inc. heakskiiduga toiteallikat. Asendusosade numbreid vt veebiaadressilt
cgi-bin/hpsupport/index.pl
.
Teistes riikides kasutamiseks mõeldud toitejuhtmed peavad vastama selle riigi nõuetele, kus arvutit
kasutatakse. Lisateavet toitejuhtmetele esitatavate nõuete kohta saate HP volitatud edasimüüjalt või
teenusepakkujalt.
HOIATUS!
Ärge kasutage muude toodete toitejuhtmeid.
Sobimatud toitejuhtmed võivad põhjustada elektrilöögi- ja tuleohtu.
Järgnevad nõuded kehtivad kõigis riikides:
Nõuded toiteallikale ja toitejuhtmete komplektile
31
Sample
This manual is suitable for devices