HP Designjet T1100 user manual download (Page 39 of 77)

Languages: Estonian
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 39 of 77
HOIATUS!
Seadmel peab olema korralik vahelduvvoolu maandusühendus (PE).
Arvuti sees võib olla pingestatud ja liikuvaid osi. Enne korpuse eemaldamist eraldage seadmed vooluvõrgust.
Enne seadmete taaspingestamist kinnitage korpus kindlalt oma kohale tagasi.
Akuteave
HOIATUS!
Toode võib sisalda sisemist liitium mangaandioksiid-, vanaadiumpentaoksiid- või leelisakut või
akukogumit. Kui akudega valesti ümber käia, võivad need süttida ja tekitada põletusi.
HOIATUS!
Ärge püüdke akut laadida.
HOIATUS!
Ärge hoidke akut temperatuuril üle 60 °C (140 °F).
HOIATUS!
Ärge võtke akut osadeks ega purustage või läbistage seda. Ärge lühistage väliseid kontakte ega
jätke akut tule või vee kätte.
HOIATUS!
Sobimatut tüüpi aku kasutamine on plahvatusohtlik. Utiliseerige akud kooskõlas asjakohaste
eeskirjadega.
HOIATUS!
Kasutage ainult selle toote jaoks ette nähtud HP varuosi.
HOIATUS!
Keemilise põletuse ohu tõttu ei tohi akut alla neelata.
HOIATUS!
Käesolev toode sisaldab nööpakut. Juhul kui nööpaku alla neelatakse, võib see põhjustada
kõigest kahe tunni jooksul tõsiseid sisemisi põetusi, mis võivad lõppeda surmaga.
HOIATUS!
Hoidke uued ja kasutatud akud lastele kättesaamatus kohas.
HOIATUS!
Juhul kui akupesa ei sulgu korralikult, lõpetage toote kasutamine ning hoidke see laste eest
kättesaamatus kohas.
HOIATUS!
Juhul kui arvate, et olete aku alla neelanud või see on sattunud mis tahes kehaosa sisse, võtke
kohe ühendust arstiga.
HOIATUS!
Aku jätmine väga kõrge ümbritseva temperatuuriga keskkonda võib põhjustada plahvatuse või
tuleohtlike vedelike või gaaside lekkimise.
HOIATUS!
Väga madala õhurõhuga ümbritsetud aku võib põhjustada plahvatuse või tuleohtlike vedelike või
gaaside lekkimise.
Ikoon
Kirjeldus
Patareisid ja akusid ei tohi visata koos muude jäätmetega üldisesse olmejäätmete kogumispunkti. Akude ja
patareide kogumiseks ja ümbertöötamisele saatmiseks kasutage avalikke kogumispunkte või saatke need
tagasi otse HP-le, HP volitatud partneritele või nende esindajatele.
Ikoon
Kirjeldus
Taiwani Keskkonnakaitseagentuur EPA nõuab artikli 15 või jäätmekäitlusseaduse kohaselt kuivpatareisid
tootvatelt või importivatelt ettevõtetelt müügiks, kinkimiseks või kampaaniates kasutatavatele patareidele
taaskasutuse märgi lisamist. Patareide õige utiliseerimise kohta teabe saamiseks pöörduge Taiwani
NYDOLƬWVHHULWXG
ümbertöötamisettevõtte poole.
Akuteave
29
Sample
This manual is suitable for devices