HP Designjet T1100 user manual download (Page 38 of 77)

Languages: Estonian
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 38 of 77
4
Lauaarvutite, kõhnklientarvutite ja
tööjaamade ohutusteave
Oluline ohutusteave
HOIATUS!
Lugege
ohutusteavet
, et vähendada tõsiste vigastuste ohtu. Seal kirjeldatakse tööjaama
korrektset seadistamist, asetust, arvutikasutajate tervise- ja tööharjumusi ning jagatakse olulist elektrilise ja
mehaanilise turvalisuse teavet. See teave paikneb veebis aadressil
ergo
ja
dokumentatsiooni CD-l, mis on tootele lisatud.
Elektrilöögiohu ja seadmete kahjustamise ohu vähendamiseks toimige järgmiselt:
Ühendage toitejuhe vahelduvvooluvõrgu pistikupessa, millele pääseb igal ajal hõlpsasti juurde.
Arvuti lahutamiseks vooluvõrgust eemaldage toitejuhe vahelduvvooluvõrgu pistikupesast.
Kui teie arvutil on 3-kontaktilise pistikuga toitejuhe, ühendage toitejuhe maandatud 3-kontaktilisse
pistikupessa. Ärge jätke toitejuhtme maandusviiku ühendamata, ühendades näiteks kaheviigulise
adapteri. Maandusklemm on tähtis ohutusvahend.
Arvuti võib olla raske; veenduge, et kasutate arvuti teisaldamisel ergonoomiliselt sobivaid tõstmisviise.
Paigaldage arvuti vahelduvvoolupistiku lähedusse. Arvuti vahelduvvoolu toitejuhe on peamine vahend arvuti
vooluvõrgust eemaldamiseks ning peab seetõttu olema alati lihtsasti ligipääsetav. Teie ohutuse tagamiseks
on arvutile lisatud maandusega toitejuhe. Elektrilöögi vältimiseks kasutage alati toitejuhet korralikult
maandatud pistikupesas.
Telefonivõrgust pärit elektrilöögi võimaluse vähendamiseks ühendage arvuti vahelduvvoolupistikupessa
enne selle telefoniliiniga ühendamist. Samuti ühendage telefoniliin enne arvuti vahelduvvooluvõrgust
eraldamist arvuti küljest lahti.
Enne arvuti katte paigaldamist või eemaldamist ühendage alati modemi juhe telefonisüsteemist lahti.
Ärge töötage arvutiga, mille kate on eemaldatud.
Enne hooldustoiminguid eraldage ohutuse tagamiseks alati arvuti toiteallikast ja kõigist
telekommunikatsioonisüsteemidest (nagu telefoniliinid), võrkudest või modemitest. Vastasel korral võib
tulemuseks olla vigastus või seadme kahjustumine. Ohtlikud pingetasemed on toote toiteploki ja modemi
sees.
Juhul kui süsteemi toitekoormus ületab kindlad
NRQƬJXUDWVLRRQL
võimsused, siis võib süsteem
ohutusmeetmena ajutiselt mõningad USB-pordid keelata.
ETTEVAATUST.
Kui teie arvutil on toitepinge ümberlüliti, mis võimaldab kasutada arvutit 115 või 230 V
toitesüsteemis, on toitepinge ümberlüliti eelnevalt seatud selles riigis/piirkonnas kasutatavale pingele, kus
arvuti algselt müüdi. Toitepinge ümberlüliti asendi muutmine valeks võib arvutit kahjustada ja tühistada mis
tahes garantiid.
Selle toote ühendamist “IT” toitesüsteemiga (vahelduvvoolusüsteem, millel puudub otsene ühendus maaga
vastavalt IEC/EN 60950-le) ei ole uuritud.
Installimise tingimused
Enne selle seadme vooluvõrku ühendamist lugege installimise juhiseid.
28
Peatükk 4
Lauaarvutite, kõhnklientarvutite ja tööjaamade ohutusteave
Sample
This manual is suitable for devices