HP Designjet T1100 user manual download (Page 31 of 77)

Languages: Estonian
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 31 of 77
ETTEVAATUST.
IEEE 802.11a, n, või ac traadita LAN-i kasutamisel on lubatud toodet kasutada ainult
siseruumides, kuna seade töötab sagedusvahemikus 5,15–5,25 GHz. Valitsusasutus Industry Canada nõuab
toote kasutamist sagedusvahemikus 5,15–5,25 GHz siseruumides, eesmärgiga vähendada potentsiaalselt
häirivaid mõjutusi sama kanali mobiilisatelliidisüsteemidele. Vahemike 5,25–5,35 GHz ja 5,65–5,85 GHz
põhikasutajaks on määratud suure võimsusega radar. Need radarijaamad võivad põhjustada seadmele
häireid ja/või seda kahjustada.
Seadme antenn ei ole asendatav. Kasutaja katsed seda
PRGLƬWVHHULGD
kahjustavad arvutit.
Euroopa Liidu normatiivteave
Vastavusdeklaratsioon
CE-märgisega tooted vastavad ühele või mitmele järgmistest ELi direktiividest, mis võivad kohalduda.
RED 2014/53/EU; madalpinge direktiiv 2014/35/EL; elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2014/30/EL;
ökodisaini direktiiv 2009/125/EÜ; ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiiv 2011/65/EÜ
Nendele direktiividele vastavust hinnatakse rakenduvate Euroopa ühtlustatud standardite alusel.
Täieliku vastavuskinnituse leiate järgmiselt veebisaidilt:
FHUWLƬFDWHV
(Otsige toote mudeli
nimetuse või selle normatiivse mudeli numbri (ingl Regulatory Model Number – RMN) järgi, mille leiate
normatiivteabe sildilt.)
Regulatiivküsimustes võtke ühendust aadressil: HP Deutschland GmbH, HQ-TRE, 71025, Boeblingen,
Saksamaa E-post
techregshelp@hp.com
Märkused elektromagnetilise ühilduvuse kohta
21
Sample
This manual is suitable for devices