HP Designjet T1100 user manual download (Page 29 of 77)

Languages: Estonian
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 29 of 77
isikuandmeid puudutava teabe iseloomu, teabe kogumise eesmärki, selle kasutamist ja seda, millised
andmed avalikustatakse teistele osapooltele.
Käesolevat seadet ei tohi häälestada automaatseks helistamiseks Telecomi hädaabinumbril 111.
Märkused elektromagnetilise ühilduvuse kohta
Käesolev juhend annab teavet riigi- ja piirkonnapõhiste elektroonilise side eeskirjade kohta ning kirjeldab
arvutile esitatavaid nõudeid, mis tagavad vastavuse neis eeskirjades sätestatule. Võimalik, et mõned nendest
märkustest ei ole teie toote puhul kohaldatavad.
Arvutisse võib olla paigaldatud üks või mitu integreeritud traadita side seadet. Traadita side seadmete
kasutamine võib olla mõnes keskkonnas keelatud. Keelde võidakse rakendada õhusõidukite pardal, haiglates,
lõhkeainete läheduses, ohtlikes kohtades jne. Kui te ei tunne kõnealuse toote kasutamise korda, siis tuleks
teil enne selle seadme kasutuselevõttu küsida selle kasutamiseks luba.
Föderaalse sidekomitee (FCC) märkus
Seda seadet on testitud ja leitud, et see vastab B-klassi digitaalse seadme nõuetele, vastavalt FCC reeglite 15.
osale. Nende nõuete eesmärk on tagada elamupiirkonna seadeldiste optimaalne kaitse kahjulike häirete eest.
Antud seade genereerib, kasutab ja võib kiirata raadiosageduskiirgust. Kui seadet ei paigaldata või ei
kasutata vastavalt juhistele, võib see tekitada raadioside häireid. Ometi ei ole garantiid, et konkreetne seade
ei põhjusta häireid. Kui antud seade tekitab raadioside või telesignaali vastuvõtus häireid, mida saab kindlaks
teha, kui lülitate seadme sisse ja välja, julgustatakse kasutajat tarvitusele võtma ühte või mitut järgnevatest
meetmetest:
Muutke vastuvõtuantenni suunda või paigutage see teise kohta.
Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist vahemaad.
Ühendage seade ja vastuvõtja eraldi toitepistikutesse.
Abi saamiseks pöörduge edasimüüja või kogenud raadio- või televisioonitehniku poole.
See seade vastab FCC määrustiku 15. osale. Seadme töö peab vastama kahele tingimusele.
1.
Seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid.
2.
Seade peab vastu võtma kõik häired, sealhulgas ka soovimatut talitlust põhjustavad häired.
Tootega seotud küsimuste korral:
Kirjutage aadressile:
HP Inc.
1501 Page Mill Road
Palo Alto, CA 94304
või helistage HP telefoninumbrile 650-857-1501
– või –
E-post
techregshelp@hp.com
Seadme
LGHQWLƬWVHHULPLVHNV
viidake tootele märgitud toote-, seeria- või mudelinumbrile.
0RGLƬNDWVLRRQLG
FCC nõuab kasutaja teavitamist, et seadmele selliste muudatuste või
PRGLƬNDWVLRRQLGH
tegemine, mida HP
Inc. pole selgesõnaliselt lubanud, võib tühistada kasutaja volituse seadmega töötada.
Märkused elektromagnetilise ühilduvuse kohta
19
Sample
This manual is suitable for devices